Banner trang chủ

Thái Nguyên ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh

29/12/2020

    Ngày 28/10/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Đề án “Phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên”

    Theo đó, Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh: Triển khai, tổ chức thực hiện các biện pháp giảm thiểu triệt để chất thải nhựa; hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn…); không sử dụng băng rôn, khẩu hiệu, chai, cốc, ống hút, bát đũa nhựa… dùng một lần tại công sở và trong các hội nghị, hội thảo, cuộc họp và ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện khác; ưu tiên lựa chọn các sản phẩm tái chế, thân thiện với môi trường.

    Thực hiện phân loại chất thải tại nguồn ngay tại công sở, bố trí các phương tiện, thiết bị để phân loại chất thải tại cơ quan, đơn vị; không được để lẫn chất thải nhựa và các chất thải khác có thể tái chế với chất thải hữu cơ; khuyến khích xây dựng và thực hiện các mô hình kiểu mẫu để làm cơ sở nhân rộng cho các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực và địa bàn quản lý.

    Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giảm thiểu chất thải nhựa, phân loại chất thải, chất thải nhựa; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng phong trào, liên minh giảm thiểu chất thải nhựa; vận động người dân, cộng đồng dân cư hạn chế hoặc không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần (bao gồm túi ni lông khó phân hủy, bao gói nhựa thực phẩm, chai lọ nhựa, ống hút, hộp xốp đựng thực phẩm, cốc và bộ đồ ăn…) để bảo vệ môi trường. Tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan về cách phân loại, thu gom, giảm thiểu rác thải nhựa. Ký và thực hiện cam kết tham gia phong trào chống chất thải nhựa; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hằng năm.

    Sở TN&MT được giao đầu mối phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức việc kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật bảo vệ môi trường đối với các cơ sở xử lý chất thải, các tổ chức, các nhân nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các cơ sở thu gom nhựa, nhập khẩu và tái chế các sản phẩm nhựa.

    Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật phân loại rác thải tại nguồn để phổ biến áp dụng phù hợp trên địa bàn các địa phương có điều kiện khác nhau; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ký và thực hiện cam kết tham gia phong trào chống chất thải nhựa với UBND tỉnh.

    Hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi theo quy định đối với các hoạt động sản xuất các sản phẩm thay thế túi ni lông, các sản phẩm bao gói thân thiện với môi trường thông qua Quỹ Bảo vệ môi trường. Xây dựng báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020. Tổ chức thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 4/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050…

    Đồng thời, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Chỉ thị này; báo cáo kết quả thực hiện về Sở TN&MT trước ngày 5/12 hằng năm để tổng hợp.

Phạm Đình

Ý kiến của bạn