Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 14/04/2024

Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

16/02/2024

    Ngày 17/1/2024, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã ký Quyết định số 154/QĐ-BTNMT về việc Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.

Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

    Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu bao gồm: 725 hồ chứa, đập dâng của 644 công trình thủy lợi, thủy điện. Cụ thể: Công trình thủy điện với 685 hồ chứa, đập dâng của 607 công trình; Công trình thủy lợi với 40 hồ chứa, đập dâng của 37 công trình.

    Quyết định cũng quy định rõ trách nhiệm trong việc theo dõi, giám sát và công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng. Cụ thể, Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm: Kiểm tra, giám sát việc bảo đảm dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng; xử lý vi phạm đối với hành vi không bảo đảm dòng chảy tối thiểu theo quy định; Định kỳ rà soát, cập nhật, tổng hợp và trình Bộ TN&MT công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Bộ TN&MT trước ngày 31/1 hằng năm. Về phía Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước để đăng tải Quyết định này và tổ chức việc đăng tải, công bố dòng chảy tối thiểu đối với các hồ chứa, đập dâng được Bộ TN&MT phê duyệt tại các Quyết định tiếp theo lên Cổng thông tin điện tử của Bộ theo quy định của Thông tư số 64/2017/TT-BTNMT.

    Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2064/QĐ-BTNMT ngày 24/7/2023 của Bộ TN&MT về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.

Trần Hương

Ý kiến của bạn