Banner trang chủ

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

13/01/2022

    Ngày 10/1/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT.

    Theo đó, Nghị định đã quy định chi tiết các nội dung của Luật BVMT về bảo vệ các thành phần môi trường; phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; quản lý chất thải; trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; quan trắc môi trường; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường; công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về BVMT.

    Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định nêu trên trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

    Nghị định số 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

     Nghị định số 08/2022/NĐ-CP có 13 Chương 169 Điều, gồm:

    Chương 1. Quy định chung

    Chương 2. Bảo vệ các thành phần môi trường và di sản thiên nhiên

    Mục 1. BVMT nước

    Mục 2. BVMT không khí

    Mục 3. BVMT đất

    Mục 4. BVMT di sản thiên nhiên

    Chương 3. Phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, đăng ký môi trường

    Mục 1. Phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường

    Mục 2. Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường

    Chương 4. BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực

    Mục 1. BVMT làng nghề

    Mục 2. Cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

    Mục 3. BVMT trong quản lý chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa chất ô nhiễm khó phân hủy

    Mục 4. BVMT trong nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng, nhập khẩu phế liệu

    Mục 5. BVMT đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và trong một số lĩnh vực khác

    Chương 5. Quản lý chất thải

    Mục 1. Quy định chung về quản lý chất thải

    Mục 2. Quản lý chất thải rắn sinh hoạt

    Mục 3. Quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

    Mục 4. Quản lý chất thải nguy hại

    Mục 5. Quản lý nước thải, bụi, khí thải đặc thù; ký quỹ BVMT đối với chôn lấp chất thải

    Chương 6. Trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu

    Mục 1. Trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu

    Mục 2. Trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu

    Mục 3. Cung cấp, quản lý thông tin và quản lý, giám sát thực hiện trách nhiệm của tổ chức,  cá nhân sản xuất, nhập khẩu

    Chương 7. Quan trắc môi trường

    Mục 1. Điều kiện tham gia hoạt động quan trắc môi trường

    Mục 2. Quan trắc nước thải, bụi, khí thải

    Chương 8. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường

    Mục 1. Thông tin môi trường

    Mục 2. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường

    Chương 9. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; bồi thường thiệt hại về môi trường

    Mục 1. Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

    Mục 2. Trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường

    Mục 3. Xác định thiệt hại về môi trường

    Mục 4. Giám định thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường

    Chương 10. Công cụ kinh tế trong BVMT

    Mục 1. Chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên

    Mục 2. Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường; ưu đãi, hỗ trợ về BVMT

    Mục 3. Tiêu chí, lộ trình và cơ chế khuyến khích phát triển kinh tế tuần hoàn

    Mục 4. Phát triển ngành công nghiệp môi trường, dịch vụ môi trường

    Mục 5. Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường

    Chương 11. Nguồn lực BVMT

    Chương 12. Quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về BVMT

    Mục 1. Quản lý nhà nước về BVMT

    Mục 2. Thanh tra, kiểm tra về BVMT

    Mục 3. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến về môi trường

    Chương 13. Điều khoản thi hành.

Đỗ Hương

Ý kiến của bạn