Banner trang chủ

Bạc Liêu: Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường

08/08/2023

    Thời gian qua, các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, BVMT đất, nước, không khí ở khu vực đô thị và nông thôn, góp phần xây dựng tỉnh Bạc Liêu ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp, bền vững.

    Theo đó, Sở TN&MT đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phát động nhiều phong trào BVMT nhân các sự kiện quan trọng về môi trường trường hàng năm như Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thủy văn thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn... Mới đây, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2023, các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, hội đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố tỉnh Bạc Liêu đã huy động hơn 3.000 lượt người ra quân thu gom rác tại các nơi công cộng, chợ, khu dân cư tập trung, khơi thông cống rãnh; phát quang bụi rậm tạo thông thoáng cho 79 km đường giao thông, trồng 3.520 cây xanh phân tán dọc theo các tuyến đường; thu gom hơn 1,5 tấn rác thải nhựa; cấp phát 800 tờ áp phích khẩu hiệu về chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2023.

    Trong công tác kiểm soát ô nhiễm, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về BVMT của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kiểm soát tình hình xử lý ô nhiễm của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thực hiện các nhiệm vụ về môi trường như: Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo công tác BVMT tỉnh Bạc Liêu năm 2023; Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2023; Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

    Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu cũng siết chặt công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường theo đúng quy trình, thủ tục pháp luật quy định; quan tâm triển khai cải cách thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực môi trường hướng đến mục tiêu tăng cường tính công khai minh bạch, đơn giản; đồng thời, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm chi phí, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.

    Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh, qua đó đã nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, góp phần hạn chế mức độ gia tăng của rác thải nhựa, BVMT.

    Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, BVMT trong thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu tiếp tục kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước về môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã; triển khai thực hiện chiến lược BVMT tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030, định hướng đến năm 2050; tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố tăng cường xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường nước mặt tại các kênh, mương nhằm BVMT, cảnh quan đô thị và khu dân cư; hỗ trợ các cơ quan, đơn vị xử lý triệt để ô nhiễm không khí, nhất là khói, bụi thải phát sinh từ hoạt động công nghiệp, xây dựng, giao thông, đặc biệt là ở các cơ sở sản xuất, bệnh viện, trạm trộn bê tông, các khu vực nội thị, khu tập trung dân cư trên địa bàn tỉnh.

    Đồng thời, tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh; thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa, chất thải rắn thông thường; triển khai kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, sự cố chất thải trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế ứng phó sự cố chất thải; Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 08/2/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu.

    Cùng với đó, Sở TN&MT sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia vào các hoạt động thu gom, phân loại, xử lý chất thải trong sinh hoạt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; tăng cường thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Nam Việt

Ý kiến của bạn