Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 30/09/2022

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

02/06/2015

     Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. Quyết định áp dụng đối với nhà sản xuất, người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ trên lãnh thổ Việt Nam. Sản phẩm thải bỏ phát sinh từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng áp dụng của Quyết định này sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu.

     Theo đó, sản phẩm thải bỏ được thu hồi thông qua các hình thức như: Nhà sản xuất trực tiếp hoặc phối hợp với các chức năng thực hiện thu gom sản phẩm thải bỏ thông qua điểm thu hồi hoặc hệ thống các điểm thu hồi; Nhà sản xuất phối hợp hoặc ủy quyền cho đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải có chức năng phù hợp thực hiện. Đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải có chức năng phù hợp trực tiếp thực hiện việc thu hồi theo quy định về quản lý chất thải mà không có sự phối hợp, ủy quyền của nhà sản xuất. Điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ được thực hiện thống nhất theo loại sản phẩm, có thể không phụ thuộc vào nhãn hiệu hoặc nhà sản xuất. Việc chuyển giao, thu gom, lưu giữ, vận chuyển sản phẩm thải bỏ là chất thải nguy hại (CTNH) đến các điểm thu hồi không cần phải có Giấy phép xử lý CTNH nhưng phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về thu gom, lưu giữ, vận chuyển sản phẩm thải bỏ.

 

 

     Ngoài ra, Quyết định quy định người tiêu dùng có trách nhiệm chuyển giao các sản phẩm thải bỏ theo các hình thức: Tự chuyển đến điểm thu hồi; Chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thu gom để vận chuyển đến các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ; Chuyển giao cho các đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải có chức năng phù hợp; Chuyển lại cho tổ chức, cá nhân sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế sản phẩm. Tổ chức, cá nhân tiếp nhận phải thực hiện trách nhiệm như chủ nguồn thải theo quy định.

     Cơ sở phân phối có trách nhiệm phối hợp với nhà sản xuất thiết lập điểm thu hồi và tiếp nhận sản phẩm; Lưu giữ các sản phẩm thải bỏ tại điểm thu hồi theo quy định; Khi chuyển giao sản phẩm thải bỏ là CTNH từ điểm thu hồi thì phải thực hiện kê khai, sử dụng chứng từ về CTNH với vai trò là đại diện chủ nguồn thải CTNH theo quy định; Cung cấp thông tin để nhà sản xuất lập báo cáo gửi Bộ TN&MT theo mẫu quy định.

     Đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải có trách nhiệm: Khi thực hiện hợp đồng với nhà sản xuất để thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ phải tuân thủ quy định về quản lý chất thải; Không được phép chuyển các sản phẩm thải bỏ là CTNH đến các điểm thu hồi khi thu gom từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ mà không có sự ủy quyền, phối hợp của nhà sản xuất; Khi tiếp nhận sản phẩm thải bỏ từ các điểm thu hồi phải chuyển về cơ sở xử lý chất thải phù hợp theo quy định về vận chuyển chất thải.

     Đối với người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ thu gom, vận chuyển sản phẩm thải bỏ đến điểm thu hồi sẽ được hưởng quyền lợi theo chính sách của nhà sản xuất; Có quyền yêu cầu nhà sản xuất tiếp nhận các sản phẩm thải bỏ do chính nhà sản xuất đó đưa ra thị trường; Thông báo cho Bộ TN&MT hoặc Sở TN&MT các địa phương trong trường hợp nhà sản xuất từ chối tiếp nhận sản phẩm thải bỏ.

     Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2015 và Quyết định số 50/2013/QĐ-TTg ngày 9/8/2013 quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Bích Hồng

Ý kiến của bạn