Banner trang chủ

Ban hành Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

14/03/2016

     Ngày 10/03/2016, Bộ Tài nguyên & Môi trường ban hành Thông tư Số 03/2016/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

     Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh (phân phối), sử dụng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các tổ chức, cá nhân liên quan.

 

 

     Trong thời gian chưa có Quy chuẩn riêng, lò đốt chất thải rắn sinh hoạt mới với công nghệ tiên tiến hơn (ví dụ như lò đốt plasma) được miễn áp dụng một số quy định (trừ Mục 2.2) tại Quy chuẩn này nếu được xem xét, chấp thuận trong quá trình thẩm định công nghệ, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và được xác nhận bảo đảm yêu cầu BVMT đối với cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

     Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt phải được kiểm soát trước khi được nạp vào lò đốt để không ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của lò đốt. Không đưa vào lò đốt chất thải rắn sinh hoạt: chất thải có nguy cơ gây nổ; chất thải có tính ăn mòn, hóa chất và bao bì hóa chất bảo vệ thực vật; chất thải có chứa thủy ngân, chì, cadimi vượt ngưỡng chất thải nguy hại…

     Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2016.

 

Châu Long

 

Ý kiến của bạn