Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 25/02/2024

Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường

20/10/2016

     Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, ngày 27/9/2016, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1012/QĐ-BXD về kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường.​

 

 

     Mục tiêu cùa kế hoạch nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, tập trung vào các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện các quy hoạch xây dựng; lập, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định, đánh giá công nghệ sản xuất; thẩm tra thiết kế, cấp phép xây dựng; thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; kiểm tra, thanh tra các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, các dự án thuộc ngành Xây dựng; bảo đảm và hài hòa giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đồng thời, hoàn thành việc rà soát các quy hoạch, các dự án đầu tư lớn; rà soát, bổ sung, chỉnh sửa, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về lĩnh vực môi trường có liên quan thuộc chức năng quản lý của ngành Xây dựng theo quy định của Chỉ thị số 25/CT-TTg bảo đảm chất lượng, tiến độ.

     Để đạt được các mục tiêu trên, Bộ Xây dựng chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số giải pháp: Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý môi trường; rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến công tác bảo vệ môi trường; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm các nguồn thải của các cơ sở sản xuất trực thuộc Bộ Xây dựng; Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, UBND, Sở Xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong Kế hoạch hành động

 

Phạm Tuyên

Ý kiến của bạn