Banner trang chủ

Bình Dương triển khai có hiệu quả kế hoạch bảo vệ môi trường

03/03/2016

   Những năm qua, Bình Dương đã gắn mục tiêu tăng trưởng kinh tế với BVMT, thu hút đầu tư có sàng lọc, từ chối các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hạn chế bố trí các cơ sở sản xuất nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Để tìm hiểu về việc triển khai Kế hoạch BVMT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 và công tác BVMT năm 2016, Tạp chí Môi trường có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương.

Phó Giám đốc Sở TN&MT Bình Dương

Nguyễn Hồng Nguyên

   Xin ông cho biết, một số kết quả nổi bật trong quá trình triển khai nhiệm vụ Kế hoạch BVMT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015?

   Ông Nguyễn Hồng Nguyên: 5 năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam còn nhiều khó khăn, Bình Dương vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt 13%/năm (tương ứng với GRDP là 8,1%), tỷ lệ đô thị hóa 82%, toàn tỉnh có 28 khu công nghiệp (KCN) và 8 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động, với 2.546 dự án đầu tư nước ngoài, 19.638 dự án đầu tư trong nước, GDP bình quân đầu người là 72,3 triệu đồng.

   Mặc dù, việc phát triển kinh tế - xã hội tạo ra áp lực không nhỏ đối với môi trường, nhưng với sự chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh về Kế hoạch BVMT giai đoạn 2011 - 2015 nên đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh. Cụ thể, tỉnh đã ban hành quy định về bố trí ngành nghề sản xuất công nghiệp theo định hướng không thu hút các dự án đầu tư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hạn chế bố trí các cơ sở sản xuất nằm ngoài KCN, CCN ở phía Nam của tỉnh; có chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị...

   Trong hơn 4 năm, các cấp đã tiến hành thanh, kiểm tra 4.545 đơn vị, xử phạt vi phạm 1.315 đơn vị, với số tiền trên 30 tỷ đồng. Cơ cấu tổ chức quản lý môi trường các cấp tiếp tục được kiện toàn. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường được đổi mới và đi vào chiều sâu. Hàng năm, tỉnh tổ chức tuyên dương, vinh danh các doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT thông qua việc công bố Sách Xanh, hoặc xét tặng Giải thưởng Môi trường Bình Dương để động viên, khích lệ phong trào BVMT.

   Trong công tác kiểm soát các nguồn thải công nghiệp và dân sinh, tính đến nay, tổng lượng nước thải phát sinh trên địa bàn tỉnh là 284.000 m3/ngày, trong đó nguồn thải từ hoạt động công nghiệp khoảng 140.000 m3/ngày (55.400 m3/ngày từ KCN, còn lại từ các CCN và doanh nghiệp ngoài KCN). Nhằm kiểm soát các nguồn thải công nghiệp một cách có hệ thống, ngăn chặn kịp thời các hành vi không xử lý nước thải, hoặc xả nước thải trái phép ra môi trường, tỉnh đã đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc tự động cho 52 nguồn thải lớn, giúp kiểm soát liên tục và tự động 70% tổng lượng nước thải công nghiệp phát sinh trên địa bàn tỉnh…

   Việc kiểm soát, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị bước đầu được triển khai thực hiện, tỉnh đã xây dựng và đưa vào vận hành Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt TP. Thủ Dầu Một, với công suất thiết kế 70.650 m3/ngày, đêm, hiện đang triển khai xây dựng Nhà máy xử lý nước thải cho thị xã Thuận An và chuẩn bị triển khai Dự án xử lý nước thải cho thị xã Dĩ An, tổng công suất thiết kế của 3 dự án là 104.650 m3/ngày, đêm.

   Về cải thiện chất lượng môi trường, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, đến nay, tỉnh có 266/269 cơ sở trong danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hoàn thành biện pháp khắc phục ô nhiễm, đạt tỷ lệ 98,9%. Đối với việc đầu tư các công trình, dự án xây dựng hạ tầng, trang bị cơ sở vật chất, xử lý chất thải... hiện tại, đã có 13 dự án được triển khai thực hiện, trong đó 8 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và 5 dự án đang trong giai đoạn triển khai thi công. Về triển khai các nhiệm vụ, đề án trọng tâm, đến nay, đã có 19 nhiệm vụ hoàn thành, 4 dự án đang triển khai thực hiện...

   Công tác quản lý môi trường của địa phương đã có những thay đổi như thế nào sau một năm triển khai Luật BVMT 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, thưa ông?

   Ông Nguyễn Hồng Nguyên: Luật BVMT năm 2014 được xem là bước tiến quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác BVMT trong giai đoạn mới, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BVMT cũ. Luật BVMT năm 2014 đã có những điểm mới, rất quan trọng, góp phần làm sáng tỏ các vấn đề “nóng”, đồng thời, tạo hành lang pháp lý để người dân thực hiện tốt hơn quyền được sống trong môi trường trong lành và khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân, mọi người dân tham gia vào công tác BVMT. Vai trò của người dân được nâng cao và phát huy quyền làm chủ trong việc tham gia xây dựng quy định pháp luật, triển khai và giám sát cộng đồng thực thi quy định pháp luật về BVMT.

Đại diện Sở TN&MT Bình Dương, ông Nguyễn Hồng Nguyên - Phó Giám đốc Sở (ngoài cùng bên trái) và đại diện các Sở TN&MT nhận Cờ thi đua của Bộ TN&MT tại Hội nghị tổng kết công tác 2015 của Bộ

   Cùng với vai trò của người dân được củng cố và nâng cao, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cũng từng bước thể hiện vị trí “chỉ huy” trong công tác BVMT của cả nước. Việc chỉ đạo tập trung từ Trung ương tới địa phương đã tạo tính thống nhất trong triển khai các quy định BVMT, bước đầu đem lại kết quả tích cực thể hiện qua số vụ việc vi phạm pháp luật về BVMT có xu hướng giảm, những cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã có ý thức tuân thủ cao hơn, chấp hành tốt hơn các quy định pháp luật về BVMT, đặc biệt là những quy định về kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT, quản lý chất thải nguy hại, chế độ thông tin, báo cáo, xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...

   Thưa ông, để công tác quản lý BVMT đạt hiệu quả cao, Sở TN&MT đã xác định những nhiệm vụ cụ thể gì trong năm 2016?

   Ông Nguyễn Hồng Nguyên: Để công tác quản lý BVMT đạt hiệu quả cao, Sở tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường; khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và điều kiện sống của người dân; tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm về BVMT; hoàn thiện thể chế và tăng cường năng lực thực thi pháp luật về BVMT; tăng cường và đa dạng hóa đầu tư cho công tác BVMT; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về BVMT… Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2016 gồm: Trình UBND tỉnh ban hành quy định BVMT tỉnh Bình Dương; quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; phương án ứng phó sự cố tràn đổ chất thải; đề án kiện toàn hệ thống quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì thực hiện chuyên mục “TN&MT” trên một số phương tiện thông tin đại chúng; triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2016; Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2016 và triển khai thực hiện; Soạn thảo Sổ tay hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và tập huấn cho cán bộ quản lý môi trường cấp cơ sở; Tổ chức kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp nằm trong kế hoạch kiểm tra năm 2016, trong đó ưu tiên kiểm tra các doanh nghiệp bị cử tri phản ánh, khiếu nại, điểm “nóng” môi trường, doanh nghiệp nằm trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng... Ngoài ra, Sở sẽ phối hợp với các ngành triển khai một số dự án, nhiệm vụ thuộc Kế hoạch BVMT tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020...

Phạm Tuyên (Thực hiện)

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường số 2/2016)

Ý kiến của bạn