Banner trang chủ
Thứ Tư, ngày 17/04/2024

Đề xuất mô hình tính toán chỉ số chất lượng không khí tổng hợp áp dụng cho Việt Nam

15/09/2015

     Ô nhiễm môi trường không khí đô thị hiện đang là vấn đề môi trường bức xúc của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) là số lần mà nồng độ chất ô nhiễm không khí thực tế lớn hơn trị số nồng độ tiêu chuẩn cho phép, nó là một chỉ số định lượng dùng để đánh giá chất lượng không khí, thường được biểu diễn qua một thang điểm quy ước, chỉ số AQI càng nhỏ thì chất lượng không khí càng tốt, ngược lại, AQI càng lớn thì chất lượng không khí càng xấu.      AQI là chỉ số được rất nhiều nước dùng để đánh giá hiện trạng chất lượng không khí. AQI được phân thành 2 loại cơ bản:      AQI Chỉ số chất lượng không khí đơn lẻ, tính riêng cho từng chất ô nhiễm, công thức tính chỉ số chất lượng không khí đơn lẻ ở tất cả các nước là như nhau; AQIi = Ci/C0.i (1)      Trong đó: C0.i: Nồng độ thực tế của chất ô nhiễm i; C0.i: Trị số nồng độ tiêu chuẩn cho phép đối với chất ô nhiễm i; Chỉ số chất lượng không khí tổng hợp (AQI0), dùng để đánh giá chung về chất lượng không khí xét đến tác dụng đồng thời của nhiều chất ô nhiễm trong môi trường không khí.      Chỉ số AQI được dùng rất phổ biến ở nhiều nước, có một số quốc gia còn chỉ số AQI riêng với các tên gọi khác nhau, như là Chỉ số sức khỏe chất lượng không khí (AQHI), Chỉ số ô nhiễm không khí (API) và Chỉ số tiêu chuẩn chất ô nhiễm (PSI).   GS.TS. Phạm Ngọc Đăng ThS. Nguyễn Thị Thanh Trâm (Toàn văn đang trên Tạp chí Môi trường, số 6/2014)
Ý kiến của bạn