Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Tập trung nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động quản lý chất thải, phân loại rác thải tại nguồn

19/11/2020

     Những năm gần đây, Quảng Ninh tập trung nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động quản lý chất thải, phân loại rác thải tại nguồn, thiết lập các tuyến thu gom rác thải sinh hoạt và xây dựng các điểm trung chuyển rác, góp phần nâng cao chất lượng môi trường, điều kiện sống của người dân trên địa bàn.

     Tỉnh đã đầu tư xây dựng 5 khu xử lý chất thải rắn (CTR) liên vùng, liên huyện, trong đó, có 4 khu xử lý CTR đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả như: Khu xử lý CTR Khe Giang, xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí; Trung tâm xử lý CTR tại các xã Vũ Oai, Hòa Bình, TP. Hạ Long; Khu xử lý CTR km 26, xã Quảng Nghĩa, TP. Móng Cái; Khu xử lý CTR Trường Xuân, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô. Còn lại Khu xử lý CTR cho các xã đảo Thanh Lân, Minh Châu, Quan Lạn, Ngọc Vừng, thuộc huyện Vân Đồn đang được đầu tư xây dựng.

 

Thu gom, đốt rác thải sinh hoạt, đảm bảo vệ sinh môi trường

 

     Đến nay, các khu xử lý và bãi chôn lấp CTR trên địa bàn tỉnh cơ bản thực hiện đúng theo quy hoạch quản lý CTR đã được UBND tỉnh phê duyệt, các khu xử lý, bãi chôn lấp CTR mới đều được đầu tư xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định, đảm bảo môi trường.

     Đối với các bãi chôn lấp CTR đã chứa đầy và bãi chôn lấp CTR không đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo đóng cửa và thực hiện công tác cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định; đồng thời, đẩy mạnh việc đa dạng, hiện đại hóa phương thức xử lý theo hướng giảm dần tỷ lệ xử lý bằng phương pháp chôn lấp, tăng dần tỷ lệ xử lý bằng phương pháp đốt, tiến tới thu hồi năng lượng.

     Tính đến nay, 70% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) trên địa bàn tỉnh, tương đương 787 tấn/ngày được xử lý bằng phương pháp chôn lấp; 26% tổng lượng CTRSH, tương đương 295 tấn/ngày được xử lý bằng công nghệ đốt, còn lại 2 - 4% tổng lượng CTRSH, tương đương 22 tấn/ngày được xử lý bằng phương pháp tái chế thu hồi nhựa, chế biến thành phân bón. Tỷ lệ thu gom, xử lý CTR đô thị trên địa bàn nâng lên 94,5%.

     Nhiều địa phương đã tổ chức thí điểm quản lý CTR theo hướng phân loại rác thải tại nguồn, phân loại trong quá trình thu gom, xử lý, thực hiện tái chế, tái sử dụng CTR. Đề án thí điểm phân loại CTRSH tại nguồn và mô hình thay đổi thói quen hạn chế sử dụng túi ni lông cũng từng bước phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về việc phân loại CTR tại nguồn.

 

Hương Mai

Ý kiến của bạn