Banner trang chủ

Kon Tum: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí

18/02/2022

    Ngày 14/1/2021, UBND tỉnh Kon Tum có văn bản số 123/UBND-NNNT chỉ đạo các đơn vị liên quan; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương, tích cực triển khai các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 427/UBND-NNTN ngày 3/2/ 2021 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/1/ 2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 4447/UBND-NNTN ngày 15/12/2021 về thực hiện Quyết định số 1973/QĐ-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

    Cụ thể, Sở TN&MT tăng cường kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường các cơ sở phát sinh khí thải; Rà soát, có văn bản yêu cầu các cơ sở sản xuất đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự động liên tục từ cơ sở sản xuất tới Sở TN&MT và Bộ TN&MT; Yêu cầu các cơ sở sản xuất chủ động thực hiện nâng cao năng lực, cải tiến đổi mới quy trình, trang thiết bị sản xuất, thiết bị xử lý khí thải đảm bảo không gây ô nhiễm không khí. Cùng với đó, Sở TN&MT Kon Tum cần phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp cụ thể để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ bụi, khí thải nói riêng, các nguồn thải có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao nói chung từ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

    UBND tỉnh Kon Tum cũng đề nghị Sở TN&MT kiểm kê các nguồn phát sinh khí thải trên địa bàn tỉnh, đánh giá, xác định rõ nguyên nhân để giảm thiểu ô nhiễm không khí và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT không khí theo quy định; kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Bộ TN&MT trong trường hợp xảy ra ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn có hại cho sức khỏe, đồng thời cảnh báo cho cộng đồng biết.

    Sở Y tế theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp đơn vị chức năng liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp hạn chế phát sinh khí thải từ hoạt động y tế. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về quan trắc môi trường không khí tại các bệnh viện và quan trắc khí thải lò đốt chất thải rắn y tế tại các cơ sở xử lý chất thải rắn y tế theo quy định.

    Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm định khí thải đối với các phương tiện giao thông đường bộ, đảm bảo các phương tiện giao thông đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, biện pháp về kiểm soát bụi, khí thải trong hoạt động xây dựng công trình giao thông; Đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông vận tải thân thiện với môi trường…

    Ngoài ra, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các Sở, ngành trên địa bàn và UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn cùng phối hợp truyền thông, kiểm tra, ngăn chặn các nguồn phát sinh gây ô nhiễm để kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh.

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn