Banner trang chủ

Hướng dẫn quan trắc môi trường phát thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh An Giang

30/08/2021

    Để thực hiện nội dung về yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục quy định tại Chương VII Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường, ngày 26/7/2021, Sở TN&MT tỉnh An Giang đã ban hành Công văn số 2414/STNMT-MT về việc hướng dẫn quan trắc môi trường phát thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.

   Theo đó, việc lắp đặt, vận hành Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật được quy định từ Điều 33 đến Điều 35 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT và việc lắp đặt, vận hành Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật được quy định từ Điều 36 - 38 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT. Truyền, nhận, quản lý dữ liệu đối với hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục tại cơ sở theo quy định tại Điều 39 Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

    Đối với thời gian lắp đặt, vận hành hệ thống quan trắc tự động, liên tục truyền số liệu trực tiếp cho Sở TN&MT: Các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục đã được đầu tư, vận hành trước thời điểm ngày 16/8/2021 nhưng chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT phải được nâng cấp, thay thế bởi các thiết bị đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định. Thời gian thực hiện sau 24 tháng kể từ ngày 16/8/2021.

   Các trường hợp thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục nhưng chưa lắp đặt đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện lắp đặt và phải đảm bảo yêu cầu cơ bản, đặc tính kỹ thuật theo quy định của Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT; Thời gian hoàn thành và truyền số liệu trực tiếp về Sở TN&MT trước ngày 31/12/2021.

Nam Việt

Ý kiến của bạn