Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Tiếp cận trong đánh giá sức chịu tải của môi trường không khí và hướng áp dụng cho Việt Nam

09/03/2021

ThS. Dương Thị Phương Anh, TS. Nguyễn Trung Thắng, ThS. Hoàng Thị Hiền, GS.TS. Hoàng Xuân Cơ