Banner trang chủ

Tỉnh Nghệ An: Triển khai thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2023

02/12/2023

    Để công tác thống kê đất đai năm 2023 đạt hiệu quả, chất lượng, đảm bảo thời gian, đúng quy định, phản ánh được thực trạng sử dụng đất, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác thống kê đất đai các năm trước và chuẩn bị tốt cho công tác kiểm kê đất đai năm 2024, ngày 13/11/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 9692/UBND-NN yêu cầu các Sở, ngành: TN&MT, NN&PTNT, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã phường, thị trấn về việc triển khai thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, UBND tỉnh giao UBND các xã, phường, thị trấn xác định và tổng hợp các trường hợp biến động sử dụng đất từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023, lập bảng liệt kê danh sách các trường hợp biến động vào mẫu Bảng liệt kê danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai; xác định và tổng hợp danh sách các trường hợp biến động đã hoàn thành thủ tục hành chính nhưng chưa thực hiện trong thực tế; cập nhật các trường hợp thay đổi vào sổ mục kê đối với nơi có bản đồ địa chính.

    Cùng với đó, tổng hợp số liệu thống kê hiện trạng sử dụng đất cấp xã bằng các biểu theo quy định; phân tích số liệu thống kê, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tình hình biến động đất đai của địa phương; xây dựng báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2023 cấp xã. Việc kiểm tra, hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2023 cấp xã lên UBND cấp huyện trước ngày 16/1/2024.

    Tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện Thống kê đất đai cấp xã, huyện và hoàn thành giao nộp, báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2023 về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh theo đúng quy định; trong đó, thời điểm thống kê đất đai được tính đến ngày 31/12/2023. UBND cấp xã triển khai thực hiện từ ngày 15/11/2023, hoàn thành và nộp báo cáo kết quả lên UBND cấp huyện trước ngày 16/1/2024. UBND cấp huyện tổng hợp số liệu thống kê hiện trạng sử dụng đất cấp huyện bằng các Biểu; phân tích số liệu thống kê, đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tình hình biến động đất đai của địa phương; hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh trước ngày 1/2/2024.

    UBND tỉnh yêu cầu việc thống kê đất đai năm 2023 được thực hiện gắn với việc cập nhật, chỉnh lý bản đồ kiểm kê đất đai dạng số; số liệu thống kê đất đai được tổng hợp từ phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai (TK-Online và TK-Desktop) của Bộ TN&MT. Đối với đơn vị hành chính mới thành lập hoặc điều chỉnh địa giới hành chính sau ngày 31/12/2022 thì phải báo cáo kịp thời, cụ thể từng trường hợp để cập nhật bổ sung, hiệu chỉnh mã số đơn vị hành chính trên phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai trước khi thực hiện tổng hợp.

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn