Banner trang chủ

Kon Tum: Đẩy mạnh triển khai nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai

15/06/2023

    Ngày 6/6/2023, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 1685/UBND-KGVX về việc triển khai nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở TN&MT căn cứ hướng dẫn của Bộ TN&MT, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn TP. Kon Tum đảm bảo kết nối, liên thông dữ liệu đất đai địa phương với Hệ thống tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia. Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tiếp tục hoàn thiện dữ liệu đất đai và khai thác thông tin theo quy định. Đồng thời, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hình thành cơ sở dữ liệu địa chính, kết nối, liên thông giữa ngành TN&MT và cơ quan thuế; chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong quản lý đất đai và các lĩnh vực liên quan khác.

    Ủy ban nhân dân TP. Kon Tum chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số giao tại Văn bản 896/STTTT-BCVT&CNTT ngày 25/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả; cập nhật thông tin, liên thông, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh với cơ sở dữ liệu đất đai của Bộ TN&MT. Tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện trước tháng 9/2023, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông, Sở TN&MT).

    Cũng theo Công văn số 1685/UBND-KGVX, Ủy ban nhân dân các huyện căn cứ hướng dẫn của Sở TN&MT hoàn thiện dữ liệu đất đai trên địa bàn; triển khai ngay nền tảng cơ sở dữ liệu đất đai (sau khi triển khai thành công trên địa bàn TP. Kon Tum) để đảm bảo đồng bộ, kết nối, chia sẻ, giảm chi phí và phát huy hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở TN&MT theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số giao tại Văn bản 896/STTTT-BCVT&CNTT. Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở TN&MT và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí sự nghiệp để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm, theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Hồng Nhung

Ý kiến của bạn