Banner trang chủ

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023

16/05/2023

    Ngày 11/5/2023, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 3290/BTNMT-TTTT hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023.

Một số khẩu hiệu của Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2023

    Theo đó, Bộ TN&MT đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và vai trò của đa dạng sinh học trong phát triển bền vững; thay đổi hành vi và thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên; không săn bắt và sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã quý hiếm; chia sẻ công bằng, hợp lý các lợi ích thu được từ thiên nhiên; xóa đói giảm nghèo và cải thiện sinh kế bền vững cho cộng đồng.

    Căn cứ tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học để triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/1/2022; bảo đảm phù hợp với khuôn khổ, mục tiêu của Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal.

    Bộ TN&MT cũng đề nghị cần nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào tự nhiên, tiếp cận dựa trên hệ sinh thái để bảo vệ, bảo tồn, quản lý và sử dụng bền vững các hệ sinh thái nhằm giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu, góp phần mang lại lợi ích về đa dạng sinh học và phúc lợi cho con người; tăng cường công tác điều tra, kiểm kê, quan trắc đa dạng sinh học, tạo dựng thông tin nền về hiện trạng đa dạng sinh học làm cơ sở cho quá trình ra quyết định về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; kiểm soát chặt chẽ tác động của các dự án phát triển đối với các khu vực tự nhiên và đa dạng sinh học.

    Các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường các hoạt động để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái như rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển và các vùng đất ngập nước quan trọng khác nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu về Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái tự nhiên của Liên hợp quốc.

    Bộ TN&MT cho rằng, cần tiếp tục củng cố và tăng cường hệ thống di sản thiên nhiên thông qua triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật BVMT năm 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, trong đó ưu tiên tăng cường năng lực và nguồn lực cho quản lý và BVMT các di sản thiên nhiên, hướng dẫn xác lập và công nhận di sản thiên nhiên.

    Bộ TN&MT cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế để tăng cường năng lực, cơ sở hạ tầng trong việc tiếp cận và kết nối với các bộ ngành, địa phương đồng thời đảm bảo sự công bằng, toàn diện, hiệu quả và có trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia và đưa ra các quyết định có liên quan đến đa dạng sinh học gắn với văn hóa bản địa tại từng địa phương.

Hồng Cẩm

Ý kiến của bạn