Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Thứ Năm, ngày 25/02/2021
Nghiên cứu tổng quan các phương pháp xác định nguồn đóng góp bụi PM10, PM2.5 trong không khí xung qu...

03/02/2021

Nguyễn Thị Hoa - Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đặc trưng hóa lý và khả năng phân hủy chất màu của vật liệu hydroxit lớp kép Fe-Co được tổng hợp bằn...

03/02/2021

Lê Thanh Sơn - Viện Công nghệ môi trường, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Nghiên cứu thành phần phân lớp giáp xác chân chèo (Copepoda) tại sông Vu Gia - Thu Bồn, Quảng Nam

03/02/2021

Trần Ngọc Sơn - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
ASOEN Việt Nam: Chủ động, tích cực trong năm Chủ tịch ASEAN 2020

03/02/2021

Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Thanh Nga