Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Tỉnh Sơn La: Nâng cao nhận thức của người dân về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

09/05/2022

    Ngày 23/3/2022, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND triển khai các quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu theo Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

    Mục đích của Kế hoạch nhằm kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh theo quy định Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, phân định rõ trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ sở liên quan trong các nội dung triển khai ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

    Kế hoạch cũng đề ra 5 nội dung chính để triển khai thực hiện gồm: Thích ứng với Biến đổi khí hậu; Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Tổ chức và phát triển thị trường các bon trong nước; Bảo vệ tầng ô dôn; Các biện pháp thúc đẩy hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn.

Nhà máy thủy điện Sơn La là 1 trong những cơ sở thuộc danh mục thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Sơn La

    Về nội dung giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đối tượng thực hiện gồm các cơ sở thuộc lĩnh vực công thương, giao thông, xây dựng, gồm: Nhà máy thủy điện Sơn La, Công ty CP Mía đường Sơn La, Công ty CP xe khách Sơn La, Công ty CP xe khách số I Sơn La, Công ty CP vận tải hành khách 2 - 9 Sơn La, Công ty CP du lịch Hương Sen, Nhà máy xi măng Sơn La thuộc Công ty CP xi măng Mai Sơn. Các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng bắt buộc giảm nhẹ khí nhà kính được khuyến khích thực hiện giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện, thực tế hoạt động. UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các cơ sở thuộc đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. UBND tỉnh yêu cầu, việc triển khai phải thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn tỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô dôn.

    Theo Kế hoạch, nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 153 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật BVMT, bao gồm: Ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho BVMT, ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển cho BVMT, các nguồn xã hội hóa cho BVMT và được thực hiện theo pháp luật về BVMT, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan.

    UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, cập nhật toàn bộ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án, dự án về biến đổi khí hậu theo quy định của Luật BVMT năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, phù hợp tình hình thực tiễn. Báo cáo UBND tỉnh trong Quý 3/2022.

Trần Hương

Ý kiến của bạn