Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 30/09/2022

Lựa chọn các công trình giao thông phù hợp để sử dụng tro, xỉ

22/05/2022

    Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 2402/VPCP-CN ngày 16/4/2022 của Văn phòng Chính phủ, ngày 18/5/2022, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 4873/BGTVT-KHCN yêu cầu các đơn vị triển khai công việc liên quan đến sử dụng vật liệu tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện vào các công trình giao thông.

    Theo đó, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải, chủ đầu tư, cơ quan thực hiện dự án đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu, lựa chọn các hạng mục công trình phù hợp để sử dụng vật liệu tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước ngày 15/12.

    Viện Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng và ban hành tiêu chuẩn cơ sở về sử dụng tro, xỉ từ các nhà máy nhiệt điện đốt than trong thi công móng mặt đường giao thông nông thôn.

    Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Viện Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải tiếp tục chủ động đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng vật liệu tro, xỉ, thạch cao làm nguyên vật liệu trong các công trình giao thông, thay thế vật liệu tự nhiên trong trường hợp sử dụng hoàn toàn tro xỉ, hoặc sử dụng tro xỉ kết hợp với đất và/hoặc các loại vật liệu, phụ gia khác trong kế hoạch KHCN năm 2022, năm 2023 và các năm tiếp theo.

    Đồng thời, đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật hoặc quy định khi sử dụng chất thải rắn công nghiệp thông thường làm nguyên liệu, vật liệu trong các công trình giao thông, bảo đảm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

    Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải và Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải chủ động phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc triển khai dự án thí điểm sử dụng tro xỉ theo đề nghị của tập đoàn; báo cáo Bộ Giao thông vận tải về kết quả phối hợp với EVN trong công tác xây dựng tiêu chuẩn, định mức liên quan đến sử dụng tro, xỉ nhà máy nhiệt điện đốt than trước ngày 15/12/2022.

    Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chủ trì tham mưu rà soát, xây dựng bổ sung các định mức, đơn giá liên quan đến các hạng mục xây dựng công trình giao thông có sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện đốt than, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/12.

    Vụ Khoa học-Công nghệ ưu tiên triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng vật liệu tro, xỉ, thạch cao làm nguyên vật liệu trong các công trình giao thông, thay thế vật liệu tự nhiên; chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, EVN để triển khai các chương trình nghiên cứu, dự án thí điểm làm cơ sở rà soát, cập nhật, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và các quy định kỹ thuật có liên quan đến sử dụng vật liệu tro, xỉ, thạch cao trong xây dựng công trình giao thông.

    Các đơn vị tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị kết quả thực hiện để tham mưu văn bản báo cáo Chính phủ về việc nghiên cứu sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên vật liệu trong công trình giao thông trước ngày 31/12.

Hương Đỗ

Ý kiến của bạn