Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 08/06/2023

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022

22/04/2022

    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022, ngày 18/4/2022, Tổng cục Môi trường đã ban hành Công văn số 1031/TCMT-VPTC yêu cầu các đơn vị trực thuộc Tổng cục căn cứ tình hình thực tế để tổ chức các hoạt động phù hợp hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; phát động phong trào phát triển văn hóa đọc tại đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Cùng với đó, phổ biến các ấn phẩm sách chủ đề về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về BVMT.

    Tổng cục Môi trường giao Văn phòng Tổng cục và Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường (Tạp chí Môi trường) thực hiện cung cấp thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục, Tạp chí Môi trường.

    Ngày 21/4 được chọn là Ngày Sách Việt Nam từ năm 2014. Đến năm 2021 được đổi tên là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, trong những năm qua, Tổng cục Môi trường thường xuyên tổ chức đa dạng các hoạt động hưởng ứng theo hướng dẫn của Bộ TN&MT, Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế để tổ chức các hoạt động phù hợp hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam như treo băng rôn, áp phích; phát huy giá trị, vai trò của các ấn phẩm sách; phát động phong trào phát triển văn hóa đọc tại đơn vị, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, tổ chức công tác xuất bản, phát hành và phổ biến các ấn phẩm sách chủ đề TN&MT thuộc thẩm quyền, phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước về TN&MT. Đây cũng là căn cứ tiêu chí xếp loại thi đua của cơ quan, đơn vị; khen thưởng hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu công tác xuất bản, in, phát hành.

Trần Hương

Ý kiến của bạn