Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 11/12/2023

Quy hoạch sử dụng đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu

07/11/2013

     Với đặc điểm là ven biển và dân cư đông, thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) tập trung vào tăng khả năng chống chịu của đô thị với những tác động của biểu hiện cực đoan khí hậu là nhu cầu cấp thiết đối với TP.HCM. Đô thị hóa nhanh do những thay đổi vượt bậc về phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) là những yếu tố chính ảnh hưởng đến các mức độ phơi nhiễm và tổn thương đối với các biểu hiện cực đoan khí hậu trong tương lai. Bài nghiên cứu nhấn mạnh tác động của những nguyên nhân phi khí hậu do đô thị hóa, cụ thể sự thay đổi không gian của các quá trình KT- XH vẫn còn chưa được chú trọng. Nhu cầu khẩn cấp hiện nay là phát triển những giải pháp và các dữ liệu khoa học để xem xét chi tiết những yếu tố phi khí hậu đến sự rủi ro cho đô thị trong tương lai.

 

TS. Harry Storch, ThS. Nigel K. Downes, ThS. Phạm Thùy Dương,

ThS. Nguyễn Ngọc Anh và ThS. Nguyễn Thùy Linh

Khoa Quy hoạch Môi trường, Đại học Kỹ thuật Brandenburg Cottbus, CHLB Đức

(Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 9/2013)

Ý kiến của bạn