Banner trang chủ
Chủ Nhật, ngày 03/07/2022

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng chỉ thị môi trường nước và đất cho các đô thị ở Việt Nam

15/09/2015

     Bộ chỉ thị môi trường (CTMT) là một trong những công cụ hỗ trợ trong công tác quản lý, BVMT của quốc gia và địa phương, nhằm đánh giá, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường nói chung. Bộ CTMT được dùng trong việc lập báo cáo hiện trạng môi trường nhằm xây dựng các chính sách, chiến lược quy hoạch và kế hoạch BVMT của các quốc gia cũng như của địa phương. Bài viết điểm lại một số cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng CTMT trên thế giới và Việt Nam, từ đó nhằm kiến nghị giải pháp trong việc xây dựng các CTMT cho đô thị ở Việt Nam.   ThS. Nguyễn Minh Long Thành ủy Hà Nội (Toàn văn đăng trên Tạp chí Môi trường, số 5/2014)
Ý kiến của bạn