Banner trang chủ
Thứ Hai, ngày 11/12/2023

Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTG

06/11/2013

     Ngày 22/8/2013, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 325/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Quyết định 64/2003/QĐ-TTG phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT) và Dự thảo kế hoạch mới cho giai đoạn đến năm 2020.

     Trong thời gian qua, các Bộ, ngành và địa phương đã triển khai và đạt được kết quả tích cực trong việc xử lý các cơ sở gây ÔNMTNT, từng bước tạo lập khuôn khổ pháp lý, nâng cao nhận thức của cộng đồng, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong việc xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT.

     Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều cơ sở gây ÔNMTNT chưa được xử lý triệt để, số lượng các cơ sở gây ÔNMTNT mới phát sinh, có nhiều khó khăn, vướng mắc về cơ chế và nguồn lực cho việc xử lý triệt để các cơ sở ÔNMTNT.

     Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT trong thời gian tới, cần tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định và Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó tập trung làm rõ: Bổ sung các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định, xác định rõ phạm vi, đối tượng chịu tác động của Kế hoạch; Rà soát các đối tượng thuộc Danh mục cơ sở gây ÔNMTNT; Phấn đấu không để phát sinh mới các cơ sở gây ÔNMTNT, trong đó gắn trách nhiệm cụ thể cho các chủ thể quản lý nhà nước là các Bộ, ngành, địa phương; Phân công trách nhiệm của các Bộ, ngành và địa phương, bao quát các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện, đồng thời giao nhiệm vụ để các Bộ, ngành địa phương chủ động đề xuất các cơ chế tài chính, chính sách hỗ trợ cho từng dự án cụ thể trong quá trình thực hiện Kế hoạch…

PV

Nguồn: Tạp chí MT, số 9/2013

Ý kiến của bạn