Banner trang chủ
Thứ Năm, ngày 29/02/2024

Hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp...

15/09/2015

     Ngày 23/7/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 của Ban cán sự Đảng Bộ TN&MT về quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (ĐĐNN) của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT. Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT, Bí thư Đảng ủy Tổng cục, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trường Bùi Cách Tuyến chủ trì Hội nghị.      Mục đích của Quyết định nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT theo hướng chuyên nghiệp và văn minh; Làm cơ sở để nhân dân, các cơ quan, tổ chức có liên quan giám sát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành TN&MT. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa công chức, viên chức trong toàn ngành với nhau và với nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.   Toàn cảnh Hội nghị        Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến nhấn mạnh, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tổng cục Môi trường cần quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện tốt các chuẩn mực ĐĐNN. Đối với Đảng, Tổ quốc phải “Trung thành, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh”; Đối với nhân dân, phải “Gần dân, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; Đối với công việc, cần “Hiểu biết, trách nhiệm, yêu ngành nghề, vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên, BVMT, phát triển bền vững của đất nước”; Đối với đồng nghiệp, phải “Đoàn kết, chân tình, thẳng thắn, hợp tác, giúp nhau cùng tiến bộ”; Đối với bản thân, luôn “Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật, có ý thức sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và BVMT”.      Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Môi trường) Nguyễn Kim Tuyển đã phát động phong trào thi đua thực hiện Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT với nội dung “Quyết tâm thi đua thực hiện chuẩn mực ĐĐNN ngành TN&MT” do Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến ký ban hành tại Công văn số 1316/TCMT-TCCB ngày 14/7/2014.         Theo đó, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục sẽ tổ chức phát động thi đua tại đơn vị, xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể và cá nhân trong việc thực hiện Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức tới hành động trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT.   Bùi Hằng
Ý kiến của bạn