Banner trang chủ

Ngành Tài nguyên và Môi trường: Tăng cường “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả”

24/01/2022

 

    Ngày 31/12/2021, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành TN&MT. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội

    Năm 2021, dù gặp khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo điều hành sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, ngành, toàn ngành TN&MT đã đạt được những chỉ tiêu cơ bản đặt ra trong năm 2021, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) đất nước.

    Cụ thể, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp đột phá về thể chế chính sách, Bộ TN&MT đã tích cực triển khai và đã đạt được kết quả quan trọng. Bộ đã rà soát 440 văn bản quy phạm pháp luật và các quy định của ngành; xây dựng và trình Chính phủ ban hành 7 Nghị định, 2 Nghị quyết chuyên đề, ban hành theo thẩm quyền 21 Thông tư hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý biển đảo, BVMT, khí tượng thủy văn… qua đó tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ TN&MT

    Năm 2021, Bộ TN&MT tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản; đẩy mạnh điều tra, nghiên cứu địa chất phục vụ quy hoạch phát triển KT - XH, cảnh báo thiên tai. Đến nay, đã hoàn thành lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền diện tích 242.445 km2 (đạt 73,19% diện tích đất liền) và tỷ lệ 1:100.000 đến 1:500.000 trên diện tích hơn 244.000 km2 vùng biển độ sâu 0 - 100 m. Đồng thời, tổ chức thành công Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản lần thứ 8 và các Hội nghị liên quan; Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc lần thứ 14 (14thASOMM+3).

    Cùng với đó, Bộ đã hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021). Đây là Quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng, làm cơ sở để triển khai kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025 trên tất cả các lĩnh vực.

    Xác định phát triển kinh tế biển là hướng đột phá trong phát triển hội nhập trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Trình Chính phủ Nghị định quy định về thế chấp, cho thuê, góp vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng khu vực biển của tổ chức, cá nhân được giao để nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ, bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi khu vực biển vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng; Nghị định về hoạt động lấn biển. Đồng thời, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy chế phối hợp quản lý Chương trình trọng điểm về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; Đề án “Việt Nam chủ động tham gia đàm phán và xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về chống rác thải nhựa đại dương”.

    Về công tác BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), trong năm 2021, Bộ đã hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao về tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom xử lý tại khu vực đô thị đạt khoảng 94,71% (cao hơn so với chỉ tiêu Quốc hội giao 89%); 80% cơ sở có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao được kiểm soát vận hành đóng góp cho tăng trưởng. Cùng với đó, xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật, thiết lập hành lang pháp lý cho quản lý, triển khai các kế hoạch để chủ động thích ứng với BĐKH; chủ động nắm bắt xu thế toàn cầu để tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến, cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại Hội nghị COP26. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội chuyển dịch mô hình tăng trưởng, tiếp cận tri thức, công nghệ, tài chính cho ứng phó với BĐKH, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị

    Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh, với tầm nhìn chiến lược, Đảng và Nhà nước ta đã xác định BVMT là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, việc giải quyết, chuyển hóa các thách thức an ninh phi truyền thống về môi trường, khí hậu đã trở thành chủ đề được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội tham gia thảo luận tích cực cùng với các nguyên thủ quốc gia tại các diễn đàn, hội nghị toàn cầu. Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ đã đưa ra những cam kết hành động mạnh mẽ về giảm phát thải khí nhà kính, khí mê-tan, tham gia nhiều sáng kiến quan trọng về môi trường và khí hậu tại COP 26, qua đó thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của Việt Nam vào việc giải quyết những thách thức toàn cầu.

    Về phía ngành TN&MT, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành sâu sát của Chính phủ, sự phối hợp của các Bộ, ngành, nhất là nỗ lực, quyết tâm vào cuộc của các địa phương đã tiếp thêm nguồn động lực to lớn cho ngành vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, qua đó tạo thế và lực để hướng đến năm 2022 với tâm thế lạc quan, tin tưởng vững chắc vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ trọng tâm 5 năm tới.

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

    Phát biểu Chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành TN&MT trong năm 2021. Trên cơ sở phân tích những mặt còn hạn chế, Phó Thủ tướng cho rằng, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, ngành cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo chuẩn bị đảm bảo chất lượng Đề án tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới chính sách pháp luật về đất đai để trình Bộ Chính trị và Trung ương theo đúng tiến độ; xây dựng Đề án sửa đổi Luật Đất đai dự kiến trình Quốc hội trong năm 2022. Đồng thời, tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025.

    Về phía các địa phương, khẩn trương triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển KT - XH của địa phương. Bên cạnh đó, Bộ cần phối hợp với các ngành, địa phương tập trung rà soát, xử lý tình trạng lãng phí đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh, các dự án có vướng mắc sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Trên nguyên tắc, các dự án vi phạm vừa phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật song cần có giải pháp để triển khai các dự án nhằm giải phóng nguồn lực cho xã hội.

    Bên cạnh đó, Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 với rất nhiều điểm mới được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quản lý, xử lý các vấn đề về môi trường. Do đó, để Luật đi vào cuộc sống, Bộ TN&MT cần triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng môi trường, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thực hiện tốt việc kiểm soát xả thải và xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường…

    Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho Bộ TN&MT vì có thành tích xuất sắc trong triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực TN&MT; Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác BVMT trong thời gian tới

    Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022 của Tổng cục Môi trường, ngày 14/1/2022, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng cục trong năm 2021.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

    Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, mặc dù trải qua một năm với không ít khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 nhưng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Tổng cục đã toàn tâm, toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó, có nhiều kết quả rất đáng khích lệ, thay đổi căn bản so với năm 2020. Nổi bật là công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục đã huy động được sức mạnh tập thể để bảo đảm tiến độ cũng như chất lượng xây dựng hai văn bản quan trọng hướng dẫn thi hành Luật BVMT năm 2020. Bên cạnh đó, Tổng cục đã kịp thời phát hiện và phối hợp với chính quyền địa phương xử lý nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trường trên phạm vi toàn quốc. Chủ động tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ xử lý nhiều vụ việc môi trường nóng, bức xúc được dư luận và báo chí phản ánh. Cũng trong năm 2021, ghi nhận không xảy ra sự cố, ô nhiễm môi trường lớn. Thông qua đó, đã tạo được niềm tin trong nhân dân đối với công tác quản lý Nhà nước về BVMT…

    Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, năm 2022 là năm đầu tiên triển khai Luật BVMT năm 2020 với rất nhiều cơ chế, chính sách mới, tạo nền tảng thúc đẩy tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác BVMT, vì vậy, trong thời gian tới, Tổng cục cần xây dựng một Kế hoạch công tác của lĩnh vực môi trường cụ thể, chi tiết, xác định rõ những thời cơ và thách thức, khắc phục ngay những tồn tại, phấn đấu hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ mà thực tiễn đặt ra. Theo đó, cần tập trung một số vấn đề trọng tâm như:

    Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến những nội dung, chính sách mới của Luật BVMT năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện xuyên suốt trong năm 2022 và cả những năm tiếp theo. Cùng với đó, thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác BVMT bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; có giải pháp nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về BVMT;

    Rà soát, đánh giá, bảo đảm điều kiện về nguồn lực và nhân lực cần thiết để triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020. Tổng hợp, đề xuất, bảo đảm bố trí đủ kinh phí để triển khai các nhiệm vụ BVMT thuộc trách nhiệm của Nhà nước theo quy định của Luật; nghiên cứu, đề xuất chính sách về thuế, phí, công cụ kinh tế khác để huy động tối đa nguồn lực từ xã hội cho công tác BVMT; quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích nguồn lực cho BVMT;

    Xây dựng, hoàn thiện và trình đúng thời hạn các văn bản được giao trong Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ. Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ lập quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, quy hoạch BVMT quốc gia, quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia, đảm bảo thời gian trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, xây dựng, ban hành kịp thời các hướng dẫn kỹ thuật về môi trường phục vụ công tác quản lý, hướng dẫn tổ chức, cá nhân triển khai thi hành Luật BVMT năm 2020 bảo đảm chất lượng, hiệu quả và khả thi;

    Kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về môi trường, đảm bảo không để chậm xử lý hồ sơ, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp. Chủ động thực hiện các hoạt động giám sát về môi trường đối với các cơ sở, dự án lớn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đảm bảo các dự án vận hành, hoạt động an toàn về môi trường. Ngoài ra, cần tăng cường công tác hậu kiểm; tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo theo dõi, giám sát chặt chẽ các đối tượng có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường;

    Đẩy mạnh phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để ứng phó, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc, sự cố liên quan đến môi trường phát sinh; Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn, trong đó tập trung quản lý tốt vấn đề thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Chú trọng các biện pháp quản lý, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường (đất, nước, không khí…);

    Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ TN&MT, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Trong đó, cần làm tốt công tác tư tưởng, bố trí nhân sự nếu có thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Tổng cục; chủ động nghiên cứu, rà soát để đề xuất, sắp xếp nhân sự, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc, phát huy được hiệu quả công việc…

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân trao Cờ thi đua năm 2021 của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho Tổng cục Môi trường

    Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ TN&MT, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trao Cờ thi đua năm 2021 của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho Tổng cục Môi trường. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Đình Thuận - Cục trưởng Cục An ninh kinh tế đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể cán bộ, nhân viên Tổng cục Môi trường và Giấy khen cho 2 cán bộ Tổng cục vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mai Hương

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường số 1/2022)

Ý kiến của bạn