Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Quảng Nam: Tăng cường công tác quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025

12/01/2022

    Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn 9478/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2429/UBND-KTN ngày 27/4/2021. 

    Sở TN&MT khẩn trương hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2021 “Chất lượng môi trường không khí - Thực trạng và giải pháp”, trong đó có lồng ghép một số nội dung trong Kế hoạch quản lý chất lượng không khí theo hướng dẫn của Bộ TN&MT tại Công văn số 3051/BTNMT-TCMT ngày 7/6/2021 và theo đúng nội dung Đề cương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3392/QĐ- UBND ngày 22/11/2021. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BVMT không khí; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT của các cơ sở phát sinh khí thải, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Cùng với đó, tiếp tục theo dõi, duy trì sử dụng phần mềm truyền, nhận dữ liệu quan trắc TN&MT; trong đó có tiếp nhận dữ liệu về khí thải công nghiệp từ các cơ sở có lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục về Sở và truyền dữ liệu về Bộ TN&MT để theo dõi, quản lý. Trường hợp cần thiết cập nhật, nâng cấp phần mềm phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

    UBND tỉnh cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng chức năng và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp hạn chế phát sinh khí thải từ phương tiện giao thông và hoạt động sản xuất, xây dựng; Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành trong việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn quản lý; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời công khai thông tin về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí, các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định pháp luật về BVMT trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân được biết, giám sát việc khắc phục. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản lý cải tiến, đổi mới quy trình sản xuất, trang thiết bị sản xuất, công nghệ và thiết bị xử lý khí thải đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất tác động xấu đến môi trường không khí; thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về BVMT; thực hiện quan trắc, giám sát môi trường không khí, khí thải theo đúng quy định. 

    Công văn cũng nêu rõ, UBND TP. Tam Kỳ, Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai, Trung tâm Phát triển hạ tầng trực thuộc Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, Công ty Cổ phần An Thịnh Quảng Nam thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về BVMT và kiểm soát ô nhiễm không khí từ hoạt động sản xuất của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các khu công nghiệp; báo cáo kịp thời cho các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý khi các cơ sở vi phạm. 

Vũ Hồng

Ý kiến của bạn