Banner trang chủ
Thứ Bảy, ngày 26/11/2022

Tỉnh Bắc Kạn với công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

30/06/2022

    Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 có nhiều điểm mới so với Luật BVMT năm 2014. Một số điểm mới của Luật BVMT năm 2020 như: Cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác BVMT; tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện, đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động BVMT; thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, thực hiện hậu kiểm đối với các dự án có công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường; cắt giảm thủ tục hành chính. Chế định về thẩm quyền quản lý nhà nước dựa trên nguyên tắc quản lý tổng hợp, thống nhất, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì thực hiện; phân cấp triệt để cho địa phương…

     Sau khi Luật BVMT năm 2020 chính thức ban hành, Sở TN&MT Bắc Kạn đã tập trung triển khai, phổ biến các nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật và một số nội dung cần triển khai trước mắt phù hợp với tình hình bảo vệ môi trường của tỉnh. Theo đó, để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản pháp luật mới cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Đôn đốc các Sở, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến Luật BVMT năm 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân.

    Nội dung gồm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trong các lĩnh vực nông sản, chăn nuôi có phát sinh nhiều chất thải ảnh hưởng tới môi trường; các bệnh viện đang hoạt động khám, chữa bệnh; tổ chức các hội nghị tập huấn về đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, BVMT trong xây dựng nông thôn mới... Thông qua các hình thức tuyên truyền Luật BVMT năm 2020 đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên thiên nhiên; tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động BVMT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường như các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về BVMT vẫn còn những hạn chế như: Công tác triển khai các hoạt động tuyên truyền pháp luật BVMT chưa đồng bộ; việc vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao kiến thức môi trường qua các chiến dịch chưa thường xuyên, liên tục; ý thức BVMT của một bộ phận cộng đồng dân cư chưa cao; nhận thức về nguy cơ ô nhiễm môi trường và những tác động tiêu cực của tình trạng ô nhiễm môi trường đến đời sống kinh tế - xã hội và sức khỏe người dân của nhiều cấp chính quyền, cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân ở nhiều địa phương chưa đầy đủ...

    Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BVMT năm 2020 đến các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, thời gian tới, Sở TN&MT phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường mở lớp tuyên truyền phổ biến Luật BVMT tại tỉnh Bắc Kạn cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường các cấp; thường xuyên phối hợp, hỗ trợ các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền Luật BVMT bằng nhiều hình thức khác nhau; tuyên truyền, phổ biến Luật trong các cuộc kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh…

Nam Việt

Ý kiến của bạn