Banner trang chủ
Thứ Sáu, ngày 12/08/2022

Tổng kết công tác khoa học công nghệ năm 2013, phương hướng năm 2014

15/09/2015

            Ngày 26/12/2013, Thường trực Hội đồng Khoa hoc, công nghệ Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác KH&CN năm 2013 và phương hướng công tác năm 2014. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Thế Đồng tới dự và chủ trì Hội nghị.      ​Trong năm 2013, hoạt động khoa học và công nghệ của Tổng cục đã có sự chuyển biến tích cực, các đơn vị thực hiện các đề tài, nhiệm vụ đã quan tâm triển khai các nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, trong đó, hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Tổng cục tiếp tục được triển khai có hiệu quả theo đúng quy chế hoạt động với đầu mối là thường trực Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học.      Công tác quản lý các đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ đã được thực hiện nghiêm túc với  sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị chức năng của Bộ và các đơn vị trong Tổng cục.      Công tác tổ chức và thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các đơn vị được thực hiện tương đối tốt, bài bản phục vụ tốt cho công tác quản lý theo chức năng và lĩnh vực được giao. Các đề tài đã nghiệm thu đều được Hội đồng nghiệm thu đánh giá có chất lượng tốt, đạt yêu cầu hoặc vượt yêu cầu so với nội dung và sản phẩm đã đề ra.      Theo báo cáo, trong năm 2013, đã có 9 đơn vị trực thuộc Tổng cục tham gia thực hiện 34 đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp với tổng kinh phí là 12.054 triệu đồng.      Đối với phương hướng công tác năm 2014, Hội đồng Khoa học và công nghệ Tổng cục Môi trường cho biết, sẽ tiếp tục tư vấn, tổng hợp, đề xuất và tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục trong việc xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp thực hiện trong năm 2015.      Hội đồng sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện tốt các hoạt động quản lý khoa học và công nghệ của Tông cục, từ khâu đề xuất danh mục, xét duyệt đề cương, kiểm tra, đánh giá và nghiệm thu, phê duyệt công nhận kết quả thực hiện đối với các đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở theo quy định tại Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ và của Tổng cục;      Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục trong việc lựa chọn, đánh giá các đề tài KH&CN, bám sát các mục tiêu, nội dung và sản phẩm của Khung chương trình TNMT/04.10-15 và theo các quy định tại Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Tổng cục.      Bên cạnh đó, hội đồng sẽ xây dựng và hoàn thiện khung chương trình KHCN về BVMT cho giai đoạn tiếp theo cũng như hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt các yêu cầu gắn kết hoạt động đào tạo và công bố kết quả nghiên cứu của các đề tài KHCN đối với các đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ mở mới theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục.   Theo VEA
Ý kiến của bạn