Banner trang chủ

Bộ tiêu chí môi trường lồng ghép trong công tác thi đua, khen thưởng

15/09/2015

​     Ngày 27/12/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo Góp ý Bộ tiêu chí môi trường lồng ghép trong công tác thi đua, khen thưởng. Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Bùi Cách Tuyến tới dự và chủ trì Hội thảo.       Việc xây dựng bộ tiêu chí môi trường lồng ghép trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm gắn kết thi đua với BVMT để nâng cao ý thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong công tác BVMT. Đây  không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành môi trường, mà còn là nhiệm vụ chung của toàn xã hội nhằm góp phần thúc đẩy công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.   Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến phát biểu tại Hội thảo        Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến cho biết, song song với sự phát triển kinh tế - xã hội, tình trạng suy thoái và ô nhiễm môi trường đã và đang diễn ra phức tạp, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước. Do đó, việc đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống; Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách để quản lý, BVMT đạt hiệu quả và nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn đóng vai trò rất quan trọng.      Trong những năm qua, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với nhiều bộ, ngành, địa phương tổ chức các hội nghị toàn quốc, hội nghị vùng, miền, hội thảo, toạ đàm và mở các lớp tập huấn để tuyên truyền việc thực hiện các quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác BVMT thông qua nhiều hình thức như phối hợp tổ chức những cuộc thi viết, vẽ tranh và các cuộc thi sáng tác bài hát, hát về chủ đề BVMT...   Toàn cảnh Hội thảo        Song, để thu hút hơn nữa sự tham gia của các tổ chức, cơ quan, cộng đồng dân cư và cá nhân vào công tác BVMT, cần phải đưa nội dung BVMT vào các phong trào thi đua, các hình thức khen thưởng hàng năm và đột xuất. Có như vậy, mức độ tham gia BVMT mới lan tỏa rộng khắp và thường xuyên hơn trên phạm vi toàn quốc, thực hiện nghiêm lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, “Ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua và người người thi đua”.      Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến nhấn mạnh, việc đưa các quy định về BVMT lồng ghép trong phong trào thi đua và trong các văn bản luật, nghị định, thông tư hướng dẫn Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật BVMT là rất cần thiết. Việc nêu gương người tốt việc tốt, những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác BVMT, để các tổ chức và cá nhân học tập và noi theo là việc làm rất thiết thực và có ích.      Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ tiêu chí môi trường lồng ghép trong công tác thi đua, khen thưởng.    Ngày 21/1/2009, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 29-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - h iện đại hóa đất nước. Chỉ thị đã chỉ rõ: “BVMT là một trong những vấn đề sống còn của nhân loại. BVMT là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, là biểu hiện của nếp sống văn hoá, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh”. Ngày 9/7/2009, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 1293/QĐ-BTNMT  ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, xác định một trong những nhiệm vụ ưu tiên là: “Nghiên cứu, hướng dẫn lồng ghép các tiêu chí về môi trường trong đánh giá hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, gia đình, làng, bản; trong đó gắn tiêu chí về môi trường với công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành và các địa phương”.     Theo VEA  
Ý kiến của bạn