Tạp chí môi trường

Cơ quan của tổng cục môi trường

Thứ Sáu, ngày 07/05/2021

Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

11/09/2020

    Ngày 8/9, Bộ TN&MT đã ký Quyết định số 1981/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030.

    Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1981/QĐ-BTNMT nhằm cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ, toàn diện những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030; xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần ưu tiên thực hiện trong giai đoạn đến năm 2025, làm tiền đề quan trọng thực hiện thành công Chương trình.

    Yêu cầu của Kế hoạch: Bảo đảm tính toàn diện, khả thi, đồng bộ với các chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có liên quan; xác định rõ nguồn lực, lộ trình thực hiện; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực triển khai và điều kiện cụ thể của Bộ TN&MT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong mỗi giai đoạn; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra biện pháp thực hiện, đáp ứng yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, bảo đảm tích hợp, lồng ghép, không trùng lặp, kế thừa kết quả thực hiện trong giai đoạn trước của các nhiệm vụ đã, đang triển khai và những nhiệm vụ đề xuất mới. Ưu tiên tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2020 - 2025; xác định một số nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn 2026 - 2030 mang tính định hướng lâu dài theo Chương trình; có lộ trình thực hiện và phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan.

    Kế hoạch tập trung vào ba nội dung chính: Tập trung triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình; Thông tin, tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kết quả công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

    Ban hành kèm theo Kế hoạch gồm 12 nhiệm vụ phục vụ tổ chức và quản lý thực hiện Chương trình và 16 dự án thuộc Chương trình trọng điểm do Bộ TN&MT chủ trì.

    Để triển khai có hiệu quả, đảm bảo chất lượng 3 nội dung và 28 nhiệm vụ, dự án nêu trên, Kế hoạch đã quy định trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc Bộ. Trong đó, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được giao là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp, đôn đốc và phối hợp triển khai Kế hoạch; tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đề xuất điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình trọng điểm; chuẩn bị báo cáo Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

 

Phương Linh

Ý kiến của bạn