--%>
Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016: Bức tranh toàn cảnh môi trường đô thị Việt Nam
Ngày 20/7/2017, tại Hà Nội, Bộ TN&MT tổ chức Lễ công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016.
Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015
Ngày 29/9/2016, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Lễ công bố Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011 - 2015.
Báo cáo môi trường quốc gia 2006: Hiện trạng môi trường nước 3 lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy và hệ thống sông Đồng Nai
Năm 2006, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng báo cáo môi trường chuyên đề chất lượng nước 3 lưu vực sông: Cầu, Nhuệ - Đáy và hệ thống sông Đồng Nai.
Báo cáo môi trường quốc gia năm 2009 - Môi trường khu công nghiệp Việt Nam
Báo cáo môi trường quốc gia 2009 - Môi trường khu công nghiệp Việt Nam phân tích hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường khu công nghiệp (KCN).
Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2010 - Tổng quan môi trường Việt Nam
Báo cáo Tổng quan môi trường Việt Nam gồm 10 chương, nội dung giới thiệu về những vấn đề liên quan đến các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu; Phân tích diễn biến tình trạng chất lượng môi trường đất, nước và không khí; Hiện trạng chất thải rắn; Đánh giá về điễn biến suy thoái đa dạng sinh học... và sức ép đối với môi trường, sức khoẻ cộng đồng; Hiện trạng công tác quản lý môi trường ở Việt Nam và những định hướng trọng tâm về BVMT trong giai đoạn tới.
Báo cáo môi trường Việt Nam 2006 - 2010
Báo cáo Môi trường Việt Nam 2006 - 2010 đưa ra cái nhìn tổng quan mối quan hệ giữa môi trường và sự phát triển; sự gia tăng dân số, đô thị hóa và phát triển các ngành kính tế gây nên những sức ép lớn đối với môi trường và tài nguyên nước ta.
Báo cáo môi trường quốc gia 2005 - Chuyên đề đa dạng sinh học
Báo cáo môi trường quốc gia 2005 - Chuyên đề đa dạng sinh học gồm 4 Chương. Chương I: Đa dạng sinh học Việt Nam - Đặc trưng và tầm quan trọng; Chương II: Một số tác động qua lại chính giữa kinh tế - xã hội, tự nhiên và đa dạng sinh học ở Việt Nam; Chương III: Một số vấn đề bức xúc về đa dạng sinh học ở Việt Nam và ảnh hưởng của chúng; Chương IV: Các thách thức và đáp ứng.

Thống kê

Lượt truy cập: 1015751