--%>
Kết luận của Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên tại Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III
Sau một ngày trao đổi và thảo luận sôi nổi, cởi mở và thẳng thắn, Hội nghị của chúng ta đã được nghe các báo cáo quan trọng đánh giá về những thành tựu trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 5 năm qua, đặc biệt là những kết quả của việc triển khai Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và giải pháp cho công tác bảo vệ môi trường trong thập niên tới.
Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Phiên toàn thể Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3
Năm 2010 đánh dấu nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân ta kết thúc thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đối với công tác bảo vệ môi trường, đây cũng là thời điểm có nhiều ý nghĩa khi trải qua 6 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, nghị quyết đầu tiên của Đảng về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kết thúc giai đoạn đầu triển khai Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
Kết quả thực hiện chỉ thị số 29-CT/TƯ ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân phấn khởi chào mừng thành công đại hội Đảng các cấp, khẩn trương hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2006 - 2010 và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.
Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước đang tích cực đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá, từng bước hội nhập sâu rộng và toàn diện với quốc tế. Bên cạnh những lợi ích to lớn đạt được như thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo vệ môi trường do tình trạng ô nhiễm và huỷ hoại môi trường ngày càng gia tăng, trong đó có những vấn đề mang yếu tố nước ngoài.

Thống kê

Lượt truy cập: 133607