--%>

     Xin hỏi vai trò của người lao động (NLĐ) và tổ chức công đoàn đối với nhiệm vụ giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật về BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh?

Trả lời:

     Vai trò của NLĐ và tổ chức công đoàn đối với nhiệm vụ giám sát việc thực thi các quy định của pháp luật về BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được quy định tại khoản 2, Điều 145, Luật BVMT.

     Theo đó, NLĐ có thể thông qua tổ chức công đoàn với vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ giám sát việc thực thi pháp luật về bảo vệ TN&MT thông qua thực hiện quyền:

     - Được cung cấp và yêu cầu cung cấp thông tin về BVMT theo quy định của pháp luật;

     - Tham vấn đối với dự án có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

     - Tư vấn, phản biện về BVMT với cơ quan quản lý nhà nước và chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan theo quy định của pháp luật;

     - Tham gia hoạt động kiểm tra về BVMT tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình;

     - Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về BVMT.

     Ngoài ra, NLĐ sinh hoạt ở cộng đồng dân cư cón có thể thông qua người đại diện cộng đồng dân cư thực hiện quy định tại Khoản 1,2 và 3 Điều 46 của Luật TNMT.

     Trong đó, đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền:

     - Yêu cầu chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ cungg cấp thông tin về BVMT thông qua đối thoại trực tiếp bằng văn bản, tổ chức tìm hiểu thực tế về công tác BVMT ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; thu thập cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin cho cơ quan có thẩm quyền về thông tin cung cấp;

     - Yêu cầu cơ quan nhà nước có liên quan cung cấp kết quả thanh tra, xử lý đối với cơ sở;

     - Tham gia đánh giá kết quả BVMT của chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ; thực hiện các biện pháp để bảo vệ về quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật.

 

Tạp chí Môi trường

Thống kê

Lượt truy cập: 462725