--%>

Trả lời:

     Theo quy định tại Điều 146, Luật BVMT năm 2014 thì đại diện cộng đồng dân cư có quyền và nghĩa vụ sau:

     Đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền yêu cầu chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin về BVMT thông qua đối thoại trực tiếp hoặc bằng văn bản; Tổ chức tìm hiểu thực tế về công tác BVMT của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Thu thập, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp.

     Đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cung cấp kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với cơ sở.

     Đại diện cộng đồng dân cư có quyền tham gia đánh giá kết quả BVMT của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư theo quy định của pháp luật.

     Luật cũng quy định chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải thực hiện các yêu cầu của đại diện cộng đồng dân cư theo quy định tại Điều này.

     Như vậy, trong trường hợp cơ sở sản xuất gây ra ô nhiễm môi trường thì đại diện cộng đồng dân cư như Trưởng, Phó thôn, Trưởng các tổ chức đoàn thể trong khu vực chịu ảnh hưởng có quyền thực hiện các biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư như trên. Cùng với đó, chủ cơ sở sản xuất phải thực hiện các yếu cầu của đại diện cộng đồng dân cư. 

 

Tạp chí Môi trường

 

Thống kê

Lượt truy cập: 463444