--%>

     Ngày 21/11/2017, tại Hà Nội, Ban dự án “Xây dựng năng lực cho việc phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở Việt Nam” (gọi tắt là dự án ABS) tiến hành họp thảo luận về kế hoạch thực hiện năm 2018. Trưởng Ban Dự án, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

     Dự án do Bộ TN&MT làm chủ quản và phối hợp với các Bộ: NN&PTNT, Y tế, KH&CN và UBND tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện trong thời gian 48 tháng bắt đầu từ 1/2016 đến 12/2019 với tổng kinh phí 12,5 triệu đô la Mỹ do Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

     Mục tiêu của Dự án nhằm góp phần bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam, thông qua tăng cường năng lực quốc gia trong thực hiện Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích, đảm bảo chia sẻ công bằng và hợp lý lợi ích từ nguồn gen. Cụ thể, Dự án sẽ nhằm 2 mục tiêu: Xây dựng được khung pháp lý và thể chế quốc gia về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; các biện pháp hành chính nhằm thực hiện khung thể chế về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; quan hệ đối tác công - tư - cộng đồng về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; Tăng cường năng lực và nhận thức của các bên liên quan về khung thể chế về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích quốc gia.  

     Dự án gồm 4 hợp phần: Xây dựng và củng cố hệ thống chính sách, văn bản về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; Hỗ trợ thiết lập và củng cố hệ thống hành chính trong quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; Tăng cường năng lực quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; Triển khai mô hình thí điểm hợp tác công tư về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

     Triển khai chính thức bắt đầu từ năm 2017, Dự án đã thực hiện được các nội dung công việc như: trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen (Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017); tổ chức Hội thảo phổ biến Nghị định tại 3 miền trên cả nước; tuyển tư vấn trong nước và chuyên gia quốc tế hỗ trợ xây dựng hướng dẫn hệ thống cấp phép ABS, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động tập huấn, truyền thông và tăng cường năng lực của dự án; phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Lào Cai để triển khai mô hình thí điểm hợp tác công tư về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích tại tỉnh;…

     Trong năm 2018, Dự án sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động như: xây dựng thông tư/hướng dẫn thực hiện Nghị định về ABS; hỗ trợ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong lĩnh vực môi trường và đa dạng sinh học; xây dựng bộ công cụ, cẩm nang hướng dẫn, thông tư và các công cụ khác hỗ trợ thiết lập hệ thống cấp phép ABS và điểm kiểm soát; tổ chức tập huấn cho các nhóm đối tượng mục tiêu; xây dựng và phổ biến các chương trình nâng cao nhận thức trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng hồ sơ dữ liệu về nguồn gen và tri thức truyền thống tại tỉnh thí điểm; hỗ trợ vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu tại địa phương và tăng cường năng lực quản lý các hoạt động ABS cho các cơ quan địa phương…

     Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp của các thành viên Ban chỉ đạo đối với việc chỉ đạo công tác triển khai, thực hiện cũng như những ý kiến đóng góp để hoạt động triển khai Dự án được thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo tiến độ. Về việc triển khai, thực hiện kế hoạch 2017, Thứ trưởng đề nghị Ban quản lý dự án tập trung thúc đẩy các hoạt động để đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo Kế hoạch đã đề ra. Về kế hoạch 2018, Thứ trưởng thống nhất về nguyên tắc phê duyệt Kế hoạch năm 2018 của Dự án và đề nghị Ban quản lý Dự án làm việc cụ thể với các bên liên quan để sớm trình phê duyệt kế hoạch.

 

Nam Việt

Thống kê

Lượt truy cập: 1221834