--%>

     Tác giả: Trần Đức Hạ

     Nhà cung cấp: NXB Khoa học Kỹ thuật

     Nhà xuất bản: NXB Giáo dục

     Danh mục: Khoa học

     Số trang: 200

     Kích thước 19x27

     Ô nhiễm nguồn nước do tác động của nước thải sinh hoạt và sản xuất đang là vấn đề bức xúc hiện nay ở nước ta. Các yếu tố kinh tế xã hội và điều kiện tự nhiên là tiền đề cho việc tổ chức hợp lý hệ thống thoát nước và xử lý nước thải các đô thị và khu dân cư. Đối với nước ta, thoát nước và xử lý nước thải phân tán hoặc xử lý nước tại chỗ, cũng như kết hợp sử dụng nước thải vào các mục đích tưới tiêu, nuôi trồng thuỷ sản... là một trong những biện pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề môi trường và phát triển bền vững kinh tế xã hội. Các công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ và vừa sẽ phù hợp với khả năng đầu tư, trình độ quản lý vận hành ở các đô thị và khu dân cư hiện nay. Các công trình này có chi phí xây dựng và quản lý thấp khi biết sử dụng khả năng tự làm sạch của nguồn tiếp nhận và các điều kiện tự nhiên thuận lợi khác vào quá trình xử lý nước thải.

     Xuất phát từ quan điểm trên, cuốn sách " Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa " nhằm cung cấp những thông tin cơ bản nhất và những bài tập nâng cao kỹ năng về tính toán thiết kế các cộng trình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa,các vấn đề về xử lý nước thải trong điều kiện tự nhiên, xử lý nước thải quy mô nhỏ và vừa, thoát nước và xử lý nước thải phân tán, xử lý nước thải và chất thải rắn các làng nghề ....

Nội dung cuốn sách bao gồm:

Chương 1: Cơ sở lựa chọn công nghệ và xây dựng trạm xử lý nước thải quy mô nhỏ và vừa

Chương 2: Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học.

Chương 3: Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học kị khí

Chương 4: Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện tự nhiên

Chương 5: Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khí trong điều kiện nhân tạo

Chương 6: Quản lý và vận hành các công trình xử lý nước thải quy mô nhỏ và vừa

Giáng Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 4559589