--%>

     Thời gian qua, Bộ TN&MT cùng cơ quan quản lý nhà nước về BVMT các cấp đã đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện các quy định, cơ chế, công cụ, biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm môi trường và đã đạt được những kết quả, bài học nhất định, góp phần phòng ngừa, hạn chế, làm giảm sự gia tăng ô nhiễm về ô nhiễm môi trường.

     Tuy vậy, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, Việt Nam vẫn còn nhiều dự án, cơ sở sản xuất công nghiệp có nguy cơ cao xảy ra sự cố, ô nhiễm môi trường lớn, diễn ra trên diện rộng, tác động đến nhiều mặt, nhiều đối tượng nhưng chưa có giải pháp quản lý, giám sát, kiểm soát đặc thù về môi trường.

     Vì vậy, việc xây dựng và thực hiện Đề án kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao góp phần chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, sự cố môi trường trong tương lai. Đồng thời, thực hiện quyết tâm không chấp nhận việc thu hút đầu tư để ảnh hưởng đến môi trường, không đánh đổi phát triển kinh tế với hủy hoại môi trường mà Chính phủ đặt ra.

 

 

     Trên cơ sở đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Văn bản số 3988/VPCP-KGVX ngày 19/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong lĩnh vực BVMT, Bộ TN&MT giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành, tổ chức, chuyên gia có liên quan xây dựng “Đề án kiểm soát đặc biệt đối với cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao”, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

     Mục tiêu của Đề án nhằm khoanh vùng đối tượng, lập danh mục các dự án, cơ sở sản xuất lớn, thuộc loại hình sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, có vị trí đặt dự án tại các khu vực nhạy cảm về môi trường để thực hiện các biện pháp kiểm soát đặc thù về môi trường (danh mục dự án, cơ sở cần kiểm soát đặc biệt); Rà soát, đánh giá nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của các dự án, cơ sở sản xuất thuộc danh mục cần kiểm soát đặc biệt; Thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết về cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất; Cải tạo, nâng cấp các công trình và biện pháp BVMT; Tăng cường năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, năng lực quản lý và tự giám sát về môi trường; Khắc phục các vi phạm pháp luật về BVMT nhằm giảm thiểu nguy cơ gây sự cố, ô nhiễm môi trường của dự án, cơ sở sản xuất thuộc danh mục cần kiểm soát đặc biệt.

     Bên cạnh đó, xác lập và thực hiện cơ chế giám sát chặt chẽ về môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất thuộc danh mục cần kiểm soát đặc biệt trong quá trình vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại; Thiết lập cơ sở dữ liệu về các dự án, cơ sở sản xuất thuộc đối tượng cần kiểm soát đặc biệt trên phạm vi cả nước phục vụ việc theo dõi, giám sát; Xây dựng cơ chế, quy định pháp luật về kiểm soát đặc biệt đối các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

     Đến nay, Tổng cục Môi trường đã hoàn thành dự thảo Đề án nêu trên. Tài liệu dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định phê duyệt Đề án được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường http://vea.gov.vn/vn/Documents/duthaoDeanksdb.rar để lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Đề án và Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án.

     Danh mục các loại hình sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường gồm: Luyện gang, thép; Nhiệt điện; Khai thác, chế biến khoáng sản kim loại có sử dụng hóa chất độc hại; Sản xuất giấy, bột giấy; Nhuộm (vải, sợi); Mạ; Chế biến mủ cao su; Chế biến tinh bột sắn; Sản xuất xi măng; Sản xuất hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học (trừ loại hình phối trộn); Lọc hóa dầu; Thuộc da; Chế biến thủy sản; Chế biến mía đường; Sản xuất pin, ắc quy; Xử lý chất thải.

 

Nguyệt Minh

 

 

 

Thống kê

Lượt truy cập: 348615