--%>

    Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa. Cho nên, toàn thể đồng chí ta phải thảo luận kỹ càng các đề án và đóng góp ý kiến dồi dào, để đảm bảo Đại hội thành công thật tốt đẹp… "(1). Thấm nhuần lời dạy của Bác, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục Môi trường hăng hái thi đua, tích cực triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Môi trường lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện nổi bật đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục trong năm 2020, một năm đầy sự kiện chính trị - xã hội quan trọng như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

    Nhìn lại chặng đường từ năm 2015 đến năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), nhưng Đảng ủy Tổng cục Môi trường đã lãnh đạo Tổng cục hoàn thành nhiệm vụ công tác với những thành tựu đáng khích lệ, đặc biệt trong việc xây dựng cơ chế, chính sách về quản lý về BVMT phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn cuộc sống; công tác cải cách hành chính, kiểm tra, thanh tra môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH), quan trắc, thẩm định, đánh giá tác động môi trường và tư vấn công nghệ môi trường... được quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển bền vững của ngành.

Chú trọng trong công tác lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

    Đảng bộ Tổng cục Môi trường được thành lập theo Quyết định số 39-QĐ/TV ngày 7 tháng 5 năm 2008 của Đảng bộ Bộ TN&MT với 12 chi bộ trực thuộc. Hiện nay, Đảng bộ Tổng cục Môi trường có 18 Chi bộ tương ứng với 18 đơn vị trực thuộc Tổng cục, 290 đảng viên (tăng 7,8% so với đầu nhiệm kỳ). Trong công tác quản lý nhà nước về BVMT, Đảng ủy đã chỉ đạo Tổng cục thực hiện một số nội dung như: Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, quy chuẩn về BVMT; Giải quyết thủ tục hành chính về môi trường; Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; Giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về BVMT; Quan trắc, thông tin, báo cáo môi trường... Cụ thể, xây dựng, tham mưu, trình các cấp có thẩm quyền ban hành: 7 Nghị định; 10 Đề án; 34 Thông tư; 2 văn bản liên tịch....

    Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật về môi trường được bổ sung, hoàn thiện theo hướng đáp ứng yêu cầu quản lý, thực tiễn giải quyết các vấn đề môi trường, hội nhập quốc tế, nhất là đảm bảo mọi người dân được quyền hưởng môi trường trong lành theo quy định của Hiến pháp ở mức tốt nhất tương đương với các nước phát triển trên thế giới. Đặc biệt, hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) đã có những tiến bộ vượt bậc trong 5 năm qua. Các quy định về BVMT tại KCN, CCN cũng từng bước được hoàn thiện. Việc xử lý chất thải rắn và khí thải tại các KCN cũng dần được cải thiện. Đến nay, tỷ lệ các KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung đã đạt 89,28% (250/280 KCN). Trong số này, đã có 219 KCN đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục đạt tỷ lệ 87,6%. Cả nước hiện có 683 CCN đang hoạt động, khoảng 40% số CCN đi vào hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đề án BVMT; 115 CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung, chiếm tỷ lệ 16,8%, các CCN còn lại khi chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung thì các cơ sở/doanh nghiệp tự xử lý nước thải trước khi xả trực tiếp vào môi trường, 25 CCN có hệ thống quan trắc tự động nước thải, chiếm tỷ lệ 3,6%. Ngoài ra, trong 5 năm qua, Tổng cục đã triển khai thanh tra, kiểm tra tại 3.039 cơ sở và KCN, xử phạt 1.410 cơ sở với số tiền hơn 242 tỷ đồng. Trong giai đoạn này, Tổng cục đã đẩy mạnh việc tổ chức các đoàn giám sát môi trường đối với các dự án sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trong quá trình xây dựng, vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại để bảo đảm hoạt động an toàn, đóng góp hiệu quả cho tăng trưởng kinh tế bền vững.

 

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục Môi trường) nhiệm kỳ 2020 - 2022

 

Xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng được quan tâm hàng đầu

   Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của công tác giáo dục tư tưởng chính trị,  Đảng ủy Tổng cục chủ động, tích cực triển khai và thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường tới từng Chi bộ trực thuộc. Trong những năm qua, Đảng ủy Tổng cục đặc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức chi bộ đảng trực thuộc và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quá trình thực hiện nhiệm vụ BVMT trong thời kỳ đổi mới, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp, khó lường của mặt trái quá trình phát triển, công nghiệp hóa, đô thị hóa, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Tổng cục, công tác xây dựng Đảng bộ về chính trị, tư tưởng luôn được đặt lên hàng đầu và kịp thời, Đảng bộ Tổng cục đã nhạy bén, xác định chính xác những nội dung trọng tâm, trọng điểm cần tập trung trong từng giai đoạn, từng thời điểm, nhất là những thời điểm có tính bước ngoặt thay đổi về tổ chức bộ máy và nhân sự. Công tác tuyên truyền được Đảng ủy chỉ đạo thường xuyên, nhanh nhạy, kịp thời với nhiều hình thức phong phú. Các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Công tác giáo dục lý luận được quan tâm thường xuyên. Các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và công tác đảng cho cấp ủy, nhất là cấp ủy mới sau mỗi kỳ Đại hội Đảng các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ; các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên dự bị, cho quần chúng ưu tú, cho cán bộ đảng viên đã giúp các cán bộ, đảng viên tư tưởng vững vàng, đáp ứng yêu cầu của quá trình đổi mới. Đi đôi với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Đảng bộ Tổng cục Môi trường còn chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng đề phòng âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng bộ. Đồng thời đề phòng giáo điều, bảo thủ, chủ quan duy ý chí hoặc đổi mới vô nguyên tắc, chệch định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ủy Tổng cục đã chỉ đạo Tạp chí Môi trường, các đơn vị trực thuộc có chức năng thông tin tuyên truyền thường xuyên tăng cường thông tin nhiều chiều và định hướng thông tin; thực hiện rộng rãi việc trao đổi ý kiến, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, giáo dục với đấu tranh tư tưởng và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục và Tạp chí Môi trường. Do bám sát thực tiễn, tiến hành một cách khoa học, sáng tạo, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đã giúp các cấp ủy các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ, các cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tổng cục Môi trường nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không ngả nghiêng, dao động, mơ hồ; nâng cao cảnh giác cách mạng; tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

    Cùng với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy Tổng cục đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; hướng dẫn cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng cục và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng cục triển khai thực hiện việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tới toàn thể đảng viên, đoàn viên. Kết quả có 296/300 (98,7%) đảng viên và 315/315 (100%) quần chúng đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Thực hiện Kế hoạch số 150-KH/ĐUMT ngày 20/12/2016 của Đảng ủy Tổng cục về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn Đảng bộ Tổng cục. Bí thư các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 tới toàn thể đảng viên.

Thường xuyên xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tổ chức, cán bộ

    Công tác xây dựng đảng về tổ chức, cán bộ ở Đảng bộ Tổng cục giai đoạn 2015-2020 được thường xuyên chăm lo với nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, hiệu quả. Trong 5 năm qua, Đảng ủy đã căn cứ vào nhiệm vụ của từng giai đoạn, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao theo từng thời kỳ mà sắp xếp tổ chức bộ máy; chỉ đạo thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức, chi bộ đảng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đến nay, tổ chức của Đảng bộ Tổng cục luôn được sắp xếp, củng cố, kiện toàn, ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Trong quá trình xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, Đảng bộ Tổng cục Môi trường luôn xác định rõ yêu cầu đầu tiên đối với công tác tổ chức, cán bộ của Đảng bộ là chăm lo xây dựng, gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Đây cũng là truyền thống đặc biệt quý báu của Đảng bộ Tổng cục Môi trường. Quá trình phát triển trong nhiệm kỳ, Tổng cục Môi trường với 02 lần điều chỉnh chức năng nhiệm vụ theo Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ngay sau khi Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg được ban hành, công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết số 18- NQ/TW đã được Tổng cục triển khai thực hiện nghiêm túc; đã tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của Tổng cục gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết giảm và không thành lập mới các tổ chức trung gian; sắp xếp và sáp nhập các tổ chức. Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Tổng cục không được tăng thêm đầu mối và biên chế theo đúng tinh thần của Nghị quyết. Theo đó, đã chuyển đổi mô hình 03 Cục thành mô hình 03 Vụ, đổi tên và kiện toàn lại 03 Cục; đã giảm 20 đầu mối cấp phòng trung gian của các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Tổng cục; đã tiến hành sáp nhập, tổ chức lại và giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục, giảm 07 phòng trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục; Tổng cục đã sáp nhập Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường, Tạp chí Môi trường, tổ chức lại thành Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường. Đã giải thể Trung tâm Quan trắc môi trường. Thành lập 03 Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên và miền Nam; cơ cấu lại 03 Trạm Quan trắc môi trường vùng miền Trung và Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ và Trạm Quan trắc môi trường vùng miền Tây Nam bộ. Những sự thay đổi cả về tổ chức và nhân sự này, nhất là năm 2018, vấn đề đoàn kết trong Đảng bộ Tổng cục hơn bao giờ hết lại càng quan trọng. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức đã được tiến hành chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, toàn diện, khoa học, với phương châm “Đoàn kết, trách nhiệm để nhanh chóng ổn định và phát triển”. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường, cán bộ, đảng viên trong Tổng cục đánh giá cao và đồng thuận. Tổng cục Môi trường là một trong số các đơn vị đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức”; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Việc thực hiện nhất quán, đồng bộ từ bộ máy Đảng, chính quyền, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh bảo đảm khách quan, khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao, Đảng bộ không xảy ra khiếu kiện.

    Công tác cán bộ được Đảng ủy Tổng cục xác định giữ vị trí then chốt của then chốt, là khâu đột phá, nên đã tập trung chỉ đạo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước và cán bộ cấp phép. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, Đảng bộ Tổng cục đã chỉ đạo Tổng cục triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức với nhiều giải pháp phù hợp với thực tiễn công tác của Tổng cục. Tổng cục đã cử trên 600 lượt cán bộ đi hội thảo, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài; cử trên 300 cán bộ đi học chương trình bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên và tương đương; gần 200 cán bộ đi học chương trình bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên chính và tương  đương; cử 25 cán bộ đi học chương trình bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên cao cấp; cử trên 100 cán bộ đi học chương trình Cao cấp, cử nhân lý luận chính trị; cử trên 180 cán bộ đi học chương trình bồi dưỡng kiến thức An ninh - quốc phòng đối tượng 3; cử 20 cán bộ đi học chương trình bồi dưỡng kiến thức An ninh - quốc phòng đối tượng 2 và đối tượng 1; cử trên 200 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi học lớp bồi dưỡng các kỹ năng do Bộ tổ chức; cử đào tạo bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho cán bộ lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng của các đơn vị trực thuộc Tổng cục, với tổng số là trên 100 lượt người.

Xây dựng Đảng về đạo đức được thường xuyên quan tâm

    Đảng bộ Tổng cục luôn quan tâm giáo dục các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Đạo đức cách mạng của các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên trước hết là trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Đảng ủy Tổng cục yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; tự giác, chủ động gắn với trách nhiệm nêu gương trong rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện các chuẩn mực đạo đức xã hội. Cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý các cấp, nhất là các cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Tổng cục nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm cao.

    Với các Chi bộ trực thuộc, chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên phát huy truyền thống đoàn kết; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và các quy định của Đảng; kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng Đảng về đạo đức với xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Xây dựng Đảng về đạo đức gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức với phương châm: sát chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ kiểm tra và đánh giá việc thực hiện. Định kỳ, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các cấp ủy chi bộ tổ chức đảng kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, các cấp ủy về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gương mẫu trong thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ tới

 

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Tổng cục Môi trường

 

   Đại hội Đảng bộ Tổng cục Môi trường lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020 - 2025 quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu đẩy mạnh và toàn diện các hoạt động, thực hiện phương hướng, nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất: “Phát huy sức mạnh đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức Đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng cục. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về BVMT, kiểm soát tốt nguồn ô nhiễm nhằm kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm DDSH nhằm đảm bảo chất lượng môi trường sống; Nâng cao ý thức BVMT, gắn nhiệm vụ BVMT với phát triển kinh tế - xã hội”. Giai đoạn tới, Đảng bộ Tổng cục tiếp tục nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ:

    Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về BVMT đảm bảo đúng tầm, sát thực tế, khả thi và hiệu lực, hiệu quả; trước mắt tập trung hoàn thiện Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được Quốc hội thông qua; xây dựng, trình phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án BVMT cho giai đoạn 2021 - 2025 và đến năm 2030 và tổ chức triển khai thực hiện; rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đáp ứng yêu cầu BVMT trong giai đoạn mới và yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế; tập trung xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật về BVMT, nhất là về đánh giá tác động môi trường, kiểm soát nguồn ô nhiễm, quản lý chất thải rắn, quản lý và cải thiện chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và ĐDSH, quan trắc, thông tin và báo cáo về môi trường.

    Tiếp tục tham mưu hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về BVMT từ Trung ương đến địa phương theo hướng tập trung, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý nhà nước về BVMT gia tăng ngày càng nhanh, phức tạp và nhạy cảm; tham mưu cơ chế, chính sách đột phá về huy động nguồn lực tài chính, phát huy vai trò của khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, thông tin, tăng cường hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.

     Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số; tạo lập hành lang pháp lý, cơ sở sở dữ liệu để thực hiện cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực môi trường cho người dân, doanh nghiệp. Kết hợp, lồng ghép các công cụ quản lý theo hướng phát huy vai trò của từng công cụ, kết hợp trong cả hệ thống, giữa các chính sách vĩ mô với các công cụ hành chính - kỹ thuật và công cụ kinh tế và việc sử dụng các nguồn lực để thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao với hiệu quả tốt nhất.

     Xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, tinh thần hợp tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chia sẻ khó khăn, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục; xây dựng mối quan hệ công tác, sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong Tổng cục, giữa Tổng cục với các đơn vị trong và ngoài Bộ, giữa Tổng cục với các Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường.

    Phát huy thành tựu to lớn trong 5 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ Tổng cục Môi trường đã khẳng định sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu với niềm tin, trí tuệ và quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng bộ Tổng cục Môi trường. Nhiệm vụ của thời kỳ mới rất nặng nề, nhiệm vụ BVMT đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới. Để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Đảng bộ Tổng cục, toàn thể cán bộ, đảng viên Tổng cục Môi trường tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm tới và tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục rèn luyện về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ BVMT, xứng đáng hơn nữa với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 (1) Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H.2011, tập 12, tr.545.

 

TS. Nguyễn Văn Tài

 Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường s 5/2020)

Thống kê

Lượt truy cập: 888627