--%>

    Ngày 26/3/2019, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ TN&MT, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị Tổng kết bước đầu “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên, môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến 2020” (Đề án 47).

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Đề án 47 là đề án lớn, mang tính tổng thể, toàn diện về điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển với sự tham gia triển khai của nhiều Bộ, ngành. Sau hơn 10 năm thực hiện, công tác điều tra cơ bản về tài nguyên, môi trường biển đã đạt nhiều kết quả tích cực, bước đầu đã triển khai ở các vùng biển sâu, biển xa và vùng biển quốc tế liền kề. Đến nay, đã hoàn thành 22/45 dự án và nghiệm thu cấp nhà nước; 17/45 dự án đã được phê duyệt và đang triển khai thực hiện; 3/45 dự án đã phê duyệt nhưng chưa được bố trí kinh phí; 3/45 dự án dừng chưa triển khai; đã thành lập hải đồ tỷ lệ 1:200.000 với khoảng 53% diện tích các vùng biển Việt Nam; hoàn thành điều tra địa hình đáy biển khoảng 24,5% diện tích vùng biển Việt Nam ở các tỷ lệ từ 1:500.000 đến 1:50.000; cơ bản làm chủ công nghệ tìm kiếm, thăm dò dầu khí trên biển. Nhiều kết quả của các dự án đã được chuyển giao vào thực tiễn và đang góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các vùng biển và ven biển.

    Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hóa sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Để làm được điều đó, Nghị quyết cũng nêu rõ giải pháp là phải ưu tiên đầu tư cho công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực biển; hình thành các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học biển, khai thác đáy biển sâu. Đánh giá tiềm năng và lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, hệ sinh thái…

    Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị và coi đây là cơ hội để cùng nhau xác định các nhiệm vụ, đề án, mục tiêu trong giai đoạn mới, phù hợp với Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung: chỉ ra các kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm qua hơn 10 năm thực hiện Đề án 47; Phân tích, đánh giá, dự báo yêu cầu đặt ra đối với công tác điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, đặc biệt là bám sát Nghị quyết số 36/NQ-TW, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo để Ban chỉ đạo đưa ra các đề xuất, kiến nghị nội dung Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019. Đồng thời, đề xuất các phương thức, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác điều tra cơ bản dựa trên các thành tựu khoa học công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giải pháp quản lý, khai thác dữ liệu điều tra cơ bản phục vụ đa mục tiêu theo một đầu mối thống nhất trừ các dữ liệu về quốc phòng, an ninh.

    Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, Viện nghiên cứu đã trình bày kết quả đạt được của một số dự án thuộc Đề án 47; đồng thời, góp ý xây dựng Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong giai đoạn mới…

 

Bích Hồng

Thống kê

Lượt truy cập: 3321372