--%>

     Trả lời:

     Chương V, Luật BVMT năm 2014 quy định về BVMT biển và hải đảo như sau:

     - Các quy định chung (Điều 49), gồm:

     + Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh liên quan đến biển và hải đảo phải có nội dung về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu.

     + Nguồn phát thải từ đất liền, hải đảo và các hoạt động trên biển phải được kiểm soát, ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý theo quy định của pháp luật.

     + Việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên biển, hải đảo phải có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức cứu hộ, cứu nạn và tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

     + Tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển, hải đảo phải chủ động ứng phó sự cố môi trường và có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan khác trong ứng phó sự cố môi trường trên biển, hải đảo.

     + Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khai thác nguồn lợi từ biển, hải đảo, khu bảo tồn thiên nhiên, rừng ngập mặn, khu di sản tự nhiên và hải đảo phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch BVMT.

     - Kiểm soát, xử lý ô nhiễm (Điều 50), gồm: 

     + Chất thải từ đất liền ra biển, phát sinh trên biển, hải đảo phải được thống kê, phân loại, đánh giá và có giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

     + Dầu, mỡ, dung dịch khoan, nước dằn tàu, hóa chất và các chất độc hại khác được sử dụng trong các hoạt động trên biển, hải đảo sau khi sử dụng phải được thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý theo quy định về quản lý chất thải.

     + Việc nhận chìm, đổ thải ở biển, hải đảo phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất của loại chất thải và phải được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

     + Kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường biển và hải đảo phải tuân thủ các điều ước quốc tế về biển, hải đảo mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

     - Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường (Điều 51), gồm:

     + Tổ chức, cá nhân hoạt động trên biển, hải đảo có nguy cơ gây sự cố môi trường phải có kế hoạch, nguồn lực phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     + Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm cảnh báo, thông báo kịp thời về sự cố môi trường trên biển và tổ chức ứng phó, khắc phục hậu quả.

 

Tạp chí Môi trường

Thống kê

Lượt truy cập: 463023