--%>

     Ngày 12/7/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, Tổng cục Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Tổng cục trưởng Hoàng Văn Thức tới dự và phát biểu.

     Trong 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao, cụ thể: Quản trị hệ thống máy chủ, CSDL, duy trì hệ thống thông tin môi trường; thu nhận kết quả và sản phẩm của các đề tài, dự án, nhiệm vụ thực hiện trong các năm 2017, 2018 theo Thống tư số 34/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013 của Bộ TN&MT quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản, cung cấp dữ liệu môi trường và Quy chế giao nộp, lưu trữ, quản lý, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin - tư liệu môi trường, được ban hành theo Quyết định số 113/QĐ-TCMT ngày 9/3/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; hoàn thiện các sản phẩm của nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá hiện trạng thông tin, tư liệu, CSDL hiện đang lưu giữ trong nước liên quan đến chất độc da cam/dioxin”. Bên cạnh đó, thực hiện nhiêm vụ Duy trì hệ thống thông tin dữ liệu môi trường và quản lý, tích hợp, cập nhật CSDL môi trường; nâng cấp chức năng phần mềm, hoàn thiện cấu trúc hệ thống CSDL đa dạng sinh học quốc gia thế hệ 1 (NBDS), kết nối với CSDL nguồn gen và trang thông tin an toàn sinh học; phối hợp với Văn phòng Tổng cục Môi trường xây dựng thuyết minh dự toán nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng CSDL về nguồn thải”; thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về BVMT trên các phương tiện truyền thông đại chúng và Báo TN&MT”; xây dựng, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường phê duyệt Đề án nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Tạp chí Môi trường.

     Đồng thời, Trung tâm đã tiến hành rà soát, cập nhật bổ sung nội dung Thông tư số 42/2011/TT-BTNMT và xây dựng Dự thảo Bộ đơn giá sản phẩm cho công tác tư liệu môi trường theo ý kiến tại Công văn số 139/KHTC ngày 6/11/2018 của Vụ Kế hoạch - Tài chính, trình Bộ TN&MT xem xét; hoàn thành việc xây dựng Đề án thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường, trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư về việc thu phí khai thác, sử dụng dữ liệu môi trường. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo thông qua việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nghiên cứu phương pháp xây dựng, cập nhật thông tin điểm nóng môi trường lên môi trường mạng ứng dụng công nghệ GIS, phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Mặt khác, Trung tâm đã phối hợp với Văn phòng Tổng cục nâng cấp cổng thông tin điện tử của Tổng cục; phối hợp với Vụ Quản lý chất thải xây dựng CSDL làng nghề, khu công nghiệp và tiếp nhận quyền quản trị, đề xuất phương án vận hành, khai thác Hệ thống thông tin chất thải nguy hại E-manifest, CSDL chất thải rắn thông thường. Cùng với đó, thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá tình hình nguồn thải, phát sinh chất thải và công tác kiểm soát nguồn thải, quản lý chất thải”, “Xây dựng và nhập dữ liệu về quản lý chất thải rắn trên phạm vi cả nước”. Trung tâm cũng phối hợp với Vụ Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế xây dựng phần mềm quản lý sản phẩm khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xây dựng phần mềm quản lý các nhiệm vụ liên quan; chủ trì phối hợp với các đơn vị tham gia Đoàn công tác về kiểm tra, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn tại các địa phương; tập huấn phần mềm quản lý CSDL về chất thải rắn cho cán bộ Trung tâm tham gia đoàn kiểm tra.

     Ngoài ra, Trung tâm tổ chức tập huấn cho toàn thể cán bộ về sử dụng phần mềm Quản lý văn bản - hồ sơ công việc của Bộ TN&MT trong việc xử lý công văn đến, đi của Trung tâm; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức, đặc biệt là về chuyên môn môi trường, quản lý tư liệu, xây dựng CSDL, ứng dụng công nghệ viễn thám, công nghệ thông tin; phối hợp với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Việt - Hàn 2019 với chủ đề “Doanh nghiệp với công tác BVMT trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0”.

      Từ những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2019, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường sẽ bám sát chương trình công tác theo nội dung các nhiệm vụ đã được giao. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị Tổng cục Môi trường tạo điều kiện thuận lợi, giúp Trung tâm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp phòng, để Trung tâm triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ mới; bổ sung thêm kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác công nghệ thông tin trong lĩnh vực môi trường; trang thiết bị làm việc cho cán bộ, viên chức, người lao động; tăng cường công tác bảo mật an toàn, an nhinh mạng cho các hệ thống thông tin và dữ liệu của Tổng cục Môi trường (bố trí kinh phí, đào tạo nhân lực, tuyên truyền nâng cao nhận thức…). Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho Trung tâm tham gia vào các dự án quốc tế về cơ chế chia sẻ thông tin, xây dựng hệ thống thông tin môi trường (EIS), đa dạng sinh học, xây dựng CSDL về quản lý nguồn thải, các hệ thống CSDL khác, hệ thống thông tin môi trường, nghiên cứu biến đổi khí hậu, ứng dụng công nghệ viễn thám trong nghiên cứu môi trường, thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý môi trường… nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ Trung tâm.

     Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi tường đã trao đổi về đề xuất, kiến nghị của Trung tâm liên quan đến kế hoạch thi tuyển viên chức; bổ nhiệm Tổng biên tập Tạp chí Môi trường; quy trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng của Trung tâm. Đồng thời, hướng dẫn Trung tâm có văn bản báo cáo những công việc đã triển khai liên quan đến nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan báo chí về việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng trong BVMT; bổ sung kinh phí nâng cấp trang thiết bị thông tin, cử cán bộ tham gia các khóa học, tập huấn…

     Kết luận Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường trong thời gian qua. Đối với công tác triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019, Phó Tổng cục trưởng yêu cầu Trung tâm bám sát vào các nhiệm vụ được giao để hoàn thành tốt công việc, đảm bảo tiến độ và thời gian. Bên cạnh đó, hoàn thiện hồ sơ để kiện toàn bộ máy của Trung tâm; bố trí kinh phí tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ; phối hợp với vụ Kế hoạch - Tài chính rà soát các quy định của pháp luật, từ đó có kế hoạch bổ sung kịp thời, hợp lý ngồn ngân sách để hỗ trỡ Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, bố trí kinh phí, nguồn lực xây dựng khung cấu trúc CSDL về môi trường và tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý trong tháng 7/2019; Đến tháng 9/2019, hoàn thành khung cấu trúc về khu xử lý liên hợp chất thải rắn, chất thải sinh hoạt… phục vụ Hội nghị toàn quốc về quản lý chất thải rắn.

 

Thu Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 3321513