--%>

     Ngày 1/6/2017, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để BVMT trên địa bàn. Nhiệm vụ chính là chủ động hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BVMT, kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường; nâng cao trách nhiệm của cộng dồng dân cư, các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong việc giữa gìn và BVMT; Đánh giá, xử lý kịp thời các sự cố về môi trường, đặc biệt là các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí khu vực nội thành và chất lượng nước các sông, hồ…

     Đồng thời, giao Sở TN&MT chủ trì cùng UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, ngành liên quan rà soát, kiểm tra, xác định cụ thể các “ điểm đen” ô nhiễm về môi trường trên địa bàn TP, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp cấp bách để xử lý khắc phục; Rà soát các quy định của TP đã ban hành về BVMT, đề xuất bổ sung, sửa đổi và ban hành các quy định mới phù hợp với tình hình thực tế; Khẩn trương xây dựng “Dự án đầu tư hệ thống mạng quan trắc môi trường trên địa bàn TP”, báo cáo UBND TP trước ngày 30/6/2017…

 

Giáng Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 2795635