--%>

     Ngày 9/1/2017, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2017. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà; Các Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Thị Phương Hoa, Võ Tuấn Nhân; Nguyên Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT…

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

     Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho biết, năm 2016, Việt Nam có những thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung, ngành TN&MT nói riêng. Tuy nhiên, quán triệt chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành đã cụ thể hóa, triển khai quyết liệt và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý nhà nước về TN&MT có nhiều chuyển biến tích cực; Tinh thần liêm chính, kiến tạo, gần dân được quán triệt thực hiện nghiêm túc, thể hiện trong việc cầu thị, lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của địa phương, cơ sở, người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, các quy hoạch, chiến lược được cập nhật phù hợp với yêu cầu phát triển; Nhiều điểm nóng về môi trường được giải quyết triệt để; Vấn đề hợp tác, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực quản lý, qua đó huy động được kinh nghiệm, nguồn lực cho công tác quản lý tài nguyên, BVMT và ứng phó với BĐKH, góp phần quan trọng vào sự ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

     Năm 2016, Bộ TN&MT đã trình Chính phủ Dự án Luật Đo đạc và bản đồ, 14 Nghị định, ban hành, phối hợp ban hành theo thẩm quyền 50 thông tư, 8 thông tư liên tịch, bám sát yêu cầu thực tiễn, giải quyết kịp thời bức xúc của người dân, doanh nghiệp; Tăng cường tính công khai minh bạch, thiết lập sự bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực TN&MT giữa các thành phần kinh tế phù hợp với cơ chế thị trường. Các Sở TN&MT đã cơ bản thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh, TP ban hành các văn bản theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương.

     Công tác thanh, kiểm tra có nhiều đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, toàn ngành đã tiến hành 1.816 cuộc thanh, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 60,86 tỷ đồng, thu hồi 5.348 ha đất và 59 tỷ đồng; Tổ chức tiếp gần 7.000 lượt công dân; Tiếp nhận gần 11.500 lượt đơn thư (hơn 7.500 đủ điều kiện); Có văn bản hướng dẫn hoặc chuyển cơ quan thẩm quyền giải quyết 5.600 đơn thư, đạt 75% số vụ việc thuộc thẩm quyền.

     Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu với nhiệm vụ của đơn vị và hoàn thành quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập. Các địa phương cũng tập trung rà soát, kiện toàn cơ quan TN&MT các cấp, đến nay đã có 42 tỉnh, TP ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT theo Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ TN&MT và Bộ Nội vụ; 52 tỉnh, TP thành lập Văn phòng đăng ký đất đai.

     Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, việc hoàn thiện thể chế gắn với nội dung Nghị quyết số 19/NQ-CP và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ; Loại bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; Hoàn thiện việc sửa đổi rút ngắn từ 2 - 20 ngày đối với các thủ tục cấp giấy chứng nhận và đăng ký biến động; Liên thông thủ tục với cơ quan thuế; Xây dựng khung pháp lý và cơ sở dữ liệu đất đai để triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, đã hoàn thành và triển khai thử nghiệm hệ thống thông tin cung cấp 15 dịch vụ công trực tuyến tại Bộ; Nhiều địa phương thực hiện cải cách, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với quy định.

 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu

 

    Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và chủ động hội nhập trên đất cả các lĩnh vực quản lý, nhằm huy động nguồn lực, kinh nghiệm cho công tác quản lý tài nguyên, BVMT, ứng phó với BĐKH; Đàm phán, thay mặt Chính phủ ký kết Thỏa thuận Pari về BĐKH và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận; Vận động các tổ chức quốc tế tài trợ Việt Nam 215 triệu USD để triển khai các nhiệm vụ ứng phó với BĐKH.

     Cũng trong năm qua, Bộ đã ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật BVMT; Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về BVMT; Tập trung xử lý sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung; Hoàn thành các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để đối với 395/439 cơ sở cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64/QĐ-TTg và 167/435 cơ sở theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg; Tiến hành 559 cuộc thanh, kiểm tra về môi trường đối với hơn 2.500 tổ chức, trong đó có 3 đoàn thanh tra chuyên đề về các cơ sở có nguồn thải lớn ra sông, biển.

     Tuy nhiên, công tác quản lý TN&MT vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định, việc sử dụng các nguồn tài nguyên chưa thực sự hiệu quả, còn lãng phí trong quản lý đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước; Suy thoái tài nguyên diễn ra nhanh dưới tác động của BĐKH và hoạt động sản xuất, sinh hoạt thiếu bền vững; Ô nhiễm môi trường có chiều hướng gia tăng; BĐKH diễn ra nhanh hơn so với dự báo, các hiện tượng thiên tai cực đoan ngày càng phức tạp, khó lường; Khiếu nại, tố cáo còn nhiều phức tạp, việc giải quyết thủ tục hành chính theo khảo sát của các tổ chức quốc tế gây nhiều bức xúc trong nhân dân…

     Nhằm tạo đà cho việc hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, ngành TN&MT sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

     Thứ nhất, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn; Huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, phối hợp với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát của nhân dân;

     Thứ hai, kiện toàn bộ máy, tổ chức của ngành, trong đó phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan; Tập trung cải cách hành chính, gắn cải cách thủ tục hành chính với quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, lấy người dân làm đối tượng phục vụ;

     Thứ ba, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, kiểm soát thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ, giải quyết công việc, tiết kiệm chi phí;

     Thứ tư, đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, gắn nghiên cứu với chuyển giao, thực hiện cơ chế đấu thầu đặt hàng;

     Thứ năm, hội nhập và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, huy động các nguồn lực tri thức, công nghệ, tài chính… hỗ trợ cho việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về TN&MT.

     Đối với lĩnh vực môi trường, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, bám sát thực tế và theo kịp tiến trình phát triển, hội nhập quốc tế, diễn biến nhanh, phức tạp của môi trường; Ban hành các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường; Xây dựng bộ tiêu chí và thực hiện việc xếp hạng BVMT; Tổ chức đánh giá, lập danh sách các lĩnh vực, dự án có nguy cơ gây ô nhiễm và đề xuất các biện pháp giám sát, kiểm soát cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ đầu tư, đảm bảo phòng ngừa các sự cố. Ngoài ra, xây dựng quy hoạch môi trường, điều chỉnh các quy hoạch về chất thải rắn, chất thải nguy hại; Kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải; Tăng cường thanh, kiểm tra, tập trung vào các cơ sở, khu vực có nguy cơ gây sự cố môi trường; Xây dựng hệ thống quan trắc tự động khu vực ven biển miền Trung…

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

     Bộ TN&MT kiến nghị Quốc hội cho phép sửa đổi một số quy định trong Luật BVMT, Luật Đất đai và một số quy định về thuế; Chính phủ quan tâm, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo đội ngũ cán bộ của ngành ở địa phương, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường, BĐKH; Thủ tướng Chính phủ có chính sách hỗ trợ kinh phí để triển khai hệ thống quan trắc ngành, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, phục vụ công tác dự báo và hỗ trợ các địa phương kinh phí hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Về phía các Bộ, ngành, tăng cường phối hợp theo thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước có liên quan, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý đất đai, BVMT, tài nguyên nước, BĐKH, khoáng sản; Tăng cường trách nhiệm tham gia quản lý nhà nước về BVMT theo nguyên tắc thống nhất đầu mối, phối hợp liên ngành, liên vùng, tránh tình trạng cát cứ, cục bộ, dẫn đến chồng chéo. Đối với UBDN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, cần tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý các vi phạm, đẩy mạnh cải cách hành chính; Tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn chi và hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho công tác quản lý tài nguyên và BVMT.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng biểu dương những kết quả đã đạt được của ngành TN&MT trong năm 2016. Trên cơ sở phân tích những mặt còn hạn chế, Phó Thủ tướng cho rằng, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, ngành TN&MT cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời những Luật đã trình Quốc hội; Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát lại các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên nước, đất đai, khoáng sản… gắn với công tác ứng phó với BĐKH và tái cấu trúc ngành kinh tế; Đẩy mạnh thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; Nâng cao chất lượng các dự án khai thác và chất lượng công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng, nhằm sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên. Về dự án của Công ty TNHH Hưng nghiệp Fomosa Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT tiếp tục kiểm soát và chỉ cho phép hoạt động khi Công ty đã đầu tư công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý và công nghệ quản lý môi trường. Cùng với đó, phải quản lý, xử lý nghiêm các cơ sở đã gây ô nhiễm môi trường nếu tiếp tục để xảy ra sự cố; Tiến hành tổng rà soát các nguồn thải ra sông, biển và các đô thị lớn, kiểm soát chặt chẽ các hành động xả thải, các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước; Xây dựng đề án chống ô nhiễm môi trường ở các đô thị…

     Phó Thủ tướng tin tưởng, với truyền thống của ngành TN&MT, trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo, sự phối hợp hiệu quả với các Bộ, ngành, địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân, ngành TN&MT sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển bền vững đất nước.

 

Bùi Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 4529630