--%>

                                                                            

     Với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và cả cộng đồng, công tác BVMT ở tỉnh Thanh Hóa những năm vừa qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Theo đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và người dân về BVMT được nâng lên, đưa công tác BVMT thành một nội dung quan trọng vào Chương trình hành động, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, hình thành cơ chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về BVMT, Chương trình phối hợp hành động BVMT phục vụ phát triển bền vững giữa Sở TN&MT với các Sở/ban, ngành và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh; công tác BVMT đã được lồng ghép với việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi công cộng. Qua đó, người dân đã quan tâm đấu tranh, tố giác các hành vi gây ô nhiễm môi trường; công tác thanh, kiểm tra, đôn đốc, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thực hiện thường xuyên; các điểm nóng về môi trường, điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật được xử lý triệt để; các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đầu tư xây dựng công trình xử lý chất thải, góp phần quan trọng trong việc hạn chế ô nhiễm và từng bước cải thiện chất lượng môi trường ở một số khu vực trọng điểm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.

     Bên cạnh những mặt tích cực, công tác BVMT cũng gặp nhiều khó khăn, do sự tăng trưởng về kinh tế cùng với sự gia tăng dân số, kéo theo sự gia tăng lượng chất thải phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ… trong khi lượng chất thải rắn, nước thải còn chưa được thu gom và xử lý theo đúng quy định. Đặc biệt, đối với các cơ sở sản xuất có phát sinh khí thải, nước thải nhưng không có hệ thống thu gom và xử lý đang thải trực tiếp ra môi trường hoặc có đầu tư các công trình BVMT nhưng không vận hành thường xuyên. Bên cạnh đó, có những cơ sở lén lút chôn ngầm cống để xả nước thải không qua xử lý ra môi trường… đã và đang gây nhiều bức xúc đối với người dân.

     Trước thực trạng trên, Sở TN&MT Thanh Hóa đã tham mưu trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 18/8/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Nghị quyết đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong công tác BVMT cho từng giai đoạn. Đồng thời, đưa ra giải pháp nhằm tập trung giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách cần ưu tiên và huy động sự tham gia của các cấp, ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân vào công tác BVMT. Đây cũng là cơ sở để tỉnh triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phát triển bền vững.

     Hàng năm, Sở TN&MT đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện, cấp xã tổ chức thanh, kiểm tra theo kế hoạch khoảng 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh sau khi đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đề án BVMT… Thông qua đó đã kết hợp tuyên truyền pháp luật về BVMT, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực hiện thủ tục về môi trường, đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại, đầu tư các công trình xử lý chất thải và kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về BVMT để xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở đã được hướng dẫn, nhắc nhở nhưng không có biện pháp khắc phục các tồn tại, Sở đã xử phạt và kiến nghị UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Trong năm 2017, Sở TN&MT đã xử phạt và kiến nghị xử phạt  đối với 20 cơ sở, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động của 1 cơ sở , với thời gian 3 tháng. Đến nay, các cơ sở đã cơ bản khắc phục các tồn tại về BVMT theo kết luận kiểm tra của Sở TN&MT.

     Ngoài ra, công tác thẩm định các hồ sơ về môi trường như: Báo cáo ĐTM, đề án BVMT chi tiết, kế hoạch BVMT, cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại… cũng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Các Báo cáo ĐTM, đề án BVMT, kế hoạch BVMT sau khi được phê duyệt đã trở thành căn cứ pháp lý quan trọng để các Chủ dự án có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện công tác BVMT.

     Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng và doanh nghiệp trong công tác BVMT, các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật BVMT, truyền thông môi trường ngày càng được nhân rộng với sự tham gia của nhiều tổ chức xã hội và cộng đồng dân cư. Chương trình phối hợp hành động BVMT phục vụ phát triển bền vững giữa Sở TN&MT với 15 Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã và đang được triển khai thực hiện, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động của người dân trong công tác BVMT. Từ năm 2010 đến nay, Sở đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về BVMT; chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp xử lý môi trường cho đối tượng là cán bộ, hội viên, đoàn viên, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tỉnh.

     Với phương châm “phòng ngừa là chính”, ngay trong các tháng đầu năm 2018, Sở TN&MT đã ban hành Kế hoạch làm việc với Thường trực Huyện/Thành ủy các huyện, thị xã/TP về công tác quản lý nhà nước về TN&MT của địa phương. Theo đó, đoàn công tác đã kiểm tra tình hình về việc quản lý sử dụng đất, công tác BVMT, hoạt động khai thác khoáng sản tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn các huyện, thị xã và TP nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về TN&MT.

     Trên cơ sở làm việc và kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đã đề nghị các huyện, thị xã và TP tăng cường công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn. Đồng thời, Sở TN&MT cũng xác định hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BVMT tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác BVMT cho chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển bền vững.

 

Kiểm tra công tác BVMT tại  Xưởng chế biến đá ốp lát của Công ty Xuân Trường Yến Lâm, huyện Yến Định

 

Đào Trọng Quy - Giám đốc

                                             Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường, số 4/2018)

Thống kê

Lượt truy cập: 2796632