--%>

     Ngày 6/6/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong BVMT. Theo đó, Nghị quyết đề ra mục tiêu, hoàn thành cơ bản việc xử lý và không để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh (đạt 100%); 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 70% lượng nước thải sinh hoạt của TP được thu gom, xử lý; 70% rác thải sinh hoạt được xử lý, tái chế và sử dụng…

     Nghị quyết đã đề ra giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên như: Tăng cường công tác quản lý nhà nước và huy động nguồn lực BVMT; Gắn trách nhiệm của cơ quan quản lý môi trường, quản lý ngành, lĩnh vực, phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định công nghệ sản xuất, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan này khi để xảy ra các vấn đề môi trường nghiêm trọng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về môi trường; Đẩy mạnh công tác  BVMT trong quá trình phát triển nông thôn mới; Tập trung xử lý triệt để, dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh; Khắc phục và cải thiện môi trường đối với làng nghề; Bảo vệ và trồng mới cây xanh ở các trung tâm đô thị nhằm cải thiện chất lượng không khí…

 

Trần Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 2680425