--%>

 

     Ngày 4/4/2018, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 21/KH -UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT -TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 13 - NQ/TU ngày 6/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong BVMT trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là đến năm 2020, hoàn thành cơ bản việc xử lý và không để phát sinh mới cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (ÔNMTNT) trên địa bàn tỉnh (đạt 100%); Khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải (XLNT) tập trung  (100%);  Bệnh viện, trung tâm y tế, cụm công nghiệp đầu tư mới có hệ thống XLNT tập trung đạt quy chuẩn môi trường trước khi đi vào hoạt động (100%); Lượng nước thải sinh hoạt từ TP Trà Vinh, thị xã Duyên Hải thải ra môi trường được thu gom hoặc xử lý (70%)…

     Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về BVMT; Tăng cường công tác quản lý nhà nước và huy động nguồn lực cho BVMT; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát môi trường; Sản xuất nông nghiệp gắn với BVMT để phát triển bền vững; Tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ÔNMTNT…

    Phạm Đình

(Nguồn: Bài đăng trên Tạp chí Môi trường, số 4/2018)

Thống kê

Lượt truy cập: 2769663