--%>

     Ngày 24/11/2016, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch tổ chức Hội thảo Xây dựng tiêu chí và quy trình đánh giá đạt chuẩn về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch, dịch vụ tại các khu, điểm du lịch.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Tại Hội thảo, đại diện Viện nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) đã trình bày tóm tắt các nội dung chính của Bộ tiêu chí. Theo đó, Bộ tiêu chí dự kiến được áp dụng cho các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Mục tiêu của Bộ tiêu chí nhằm giúp cơ quan quản lý nhà nước có thêm bộ công cụ quản lý chất lượng môi trường trong kinh doanh du lịch, qua đó góp phần nâng cao hiệu quản trong công tác BVMT tại các khu, điểm du lịch. Đây là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch, thực hiện các quy định của pháp luật về BVMT, các cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá công tác BVMT tại các khu, điểm du lịch tại nước ta.

     Bộ tiêu chí bao gồm 71 tiêu chí chia thành hai nhóm: 46 tiêu chí mang tính bắt buộc và 25 tiêu chí mang tính khuyến khích. Những tiêu chí mang tính chất bắt buộc là những tiêu chí có nội dung cụ thể hóa quy định của pháp luật Việt Nam trong vấn đề BVMT tại các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch, còn các tiêu chí mang tính chất khuyến khích là những tiêu chí không bắt buộc nhưng được khuyến khích thực hiện tại các cơ sở du lịch và dịch vụ có đủ điều kiện phù hợp với tiêu chí. Nhóm tiêu chí chung đạt chuẩn về BVMT đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ gồm 3 phân nhóm: BVMT tự nhiên; BVMT xã hội và nhân văn; Thông tin – tuyên truyền, nhân lực và kinh phí cho công tác BVMT.

     Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý về phạm vi, đối tượng cụ thể chịu sự điều chỉnh, cấu trúc, số lượng, nội dung các tiêu chí… và đề nghị tiến hành khảo nghiệm thực tế để kiểm tra tính khả thi của Bộ tiêu chí trước khi trình các cơ quan cấp trên thẩm định, nghiệm thu.

 

Duy Bạch

Thống kê

Lượt truy cập: 1536376