--%>

   Thực hiện nghiêm quy định tại Điều 79 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, nhiều địa phương đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, gắn với quy hoạch sử dụng đất ven biển, trên cơ sở đồng thuận của nhân dân.

   Kiểm tra, rà soát 

   Theo quy định tại Điều 79, các trường hợp cấp phép xây dựng trong hành lang 100m này là công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa. Công trình theo dự án (D.A) đầu tư phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu bộ, cơ quan Trung ương, HĐND, UBND tỉnh, thành phố quyết định chủ trương đầu tư. Công trình theo D.A đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc xây dựng công trình đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trước thời điểm Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo được công bố vào ngày 8/7/2015.

   Tại khu vực miền Trung, ngay từ tháng 9/2016, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên đã có Văn bản số 4093/UBND-KT yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện thành phố ven biển thực hiện đúng Điều 79 của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Đặc biệt là phải rà soát, điều chỉnh các D.A ven biển trong quá trình triển khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

   Ngày 16/2/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các D.A ven biển. Theo đó, các cơ quan chức năng địa phương không được cấp phép đầu tư, xây dựng mới công trình trong phạm vi 100m tính từ mực nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo. 

   Trong chỉ thị này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam là đơn vị chủ trì, nghiên cứu xây dựng chuẩn bị các điều kiện cần thiết, để ban hành quy định thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, tổ chức kiểm tra việc sử dụng đất, công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường đối với các D.A đầu tư ven biển, rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) cấp tỉnh, theo hướng đảm bảo quỹ đất bố trí khu dịch vụ công cộng, công viên, quảng trường, bãi tắm công cộng phục vụ dân cư, khách du lịch, công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực bảo tồn, phòng hộ…

   Riêng Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai triển khai thực hiện quy định tại Điều 79 gắn với Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 27/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn quản lý theo đúng thẩm quyền; thực hiện đúng quy trình của Luật Đầu tư, Luật Đất đai 2013, nhất là các D.A chưa thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai theo quyết định Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.

Các D.A tại biển Cửa Đại tỉnh Quảng Nam đã tuân thủ đúng Điều 79 của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. 

   Xử lý nghiêm sai phạm 

   Một số địa phương khác như Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận đã có chỉ đạo kịp thời cho UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển rà soát nhóm các D.A đầu tư ven biển có dấu hiệu vi phạm pháp luật đất đai theo mục đích sử dụng đất được giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất, đề xuất phương án xử lý theo quy định. 

   Đặc biệt, sở xây dựng các địa phương này đã chủ động kiểm tra việc thực hiện các D.A đầu tư xây dựng, phát triển đô thị vùng ven biển theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng không đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; xây dựng không phép, sai giấy phép; tự ý điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất không đúng thẩm quyền và không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được duyệt. 

   Ông Phạm Ngọc Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho biết: Hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. Các địa phương có biển khi xem xét, phê duyệt, điều chỉnh các D.A ven biển, nhất là các D.A đầu tư xây dựng công trình bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 79 của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Quan điểm của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam là tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương trong việc quản lý quy hoạch xây dựng khu vực ven biển, quản lý đầu tư xây dựng D.A ven biển, đặc biệt là công tác công khai và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng để người dân địa phương cùng tham gia kiểm tra, giám sát.

   Dù triển khai chậm nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre tại Văn bản số 585/UBND-KT ngày 20/2/2017 về việc thực hiện quy định tại Điều 79 của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, đã các định rõ hàng loạt nhiệm vụ phải thực hiện. Đó là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 27/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các D.A ven biển. Chủ động rà soát, báo cáo việc quản lý, sử dụng hành lang bờ biển; số lượng cụ thể các công trình, D.A của các tổ chức doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng và đánh giá sơ bộ mức độ ảnh hưởng của các D.A này khi áp dụng quy định tại Khoản 1 Điều 79, phân loại theo nhóm gồm: Các D.A đã được giao đất, cho thuê đất; các D.A đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, nhưng chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất; các D.A được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Tiến hành kiểm tra, đánh giá sự phù hợp của các D.A đầu tư tại khu vực ven biển với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; rà soát tổng thể các D.A để điều chỉnh quy hoạch xây dựng gắn với quy hoạch sử dụng đất đảm bảo lợi ích cộng đồng dân cư và doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn; khai thác sử dụng không gian ven biển hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo quỹ đất bố trí hạ tầng kỹ thuật, khu du lịch, công viên, khu vực bảo tồn, phòng hộ…

Nguyên Hằng

Thống kê

Lượt truy cập: 2138281