--%>

     Ngày 7/10/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Môi trường đã tổ chức Hội thảo Tham vấn quốc gia Dự thảo Hướng dẫn khu vực về tham gia cộng đồng trong đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài đến dự và phát biểu tại Hội thảo.

     Theo đó, Dự thảo Hướng dẫn cấp khu vực về Tham gia cộng đồng trong ĐTM nhằm đảm bảo quá trình ĐTM có sự tham gia của cộng đồng bị ảnh hưởng ở 5 nước thuộc tiểu vùng Mê Công (Việt Nam, Lào, Campuchia, Mianma và Thái Lan).

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

     Dự thảo được xây dựng với 11 Chương, bao gồm mục đích và các khái niệm về sự tham gia của cộng đồng trong ĐTM (Chương 1 - Chương 4); sàng lọc và xác định phạm vi thực hiện (Chương 5 - Chương 7); điều tra và lập báo cáo ĐTM (Chương 8); thẩm định và quyết định về báo cáo ĐTM (Chương 9 - Chương 10); quan trắc quản lý đánh giá tác động môi trường, thực thi, tuân thủ và giám sát (Chương 11).

     Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, góp ý về việc tăng cường sự tham gia của cộng đồng vào quá trình lập, phê duyệt dự án; Trách nhiệm thực hiện và giải trình của các bên liên quan; Đồng thời, cần chú ý đến vùng biên giới giữa các nước và xem xét phạm vị tham vấn cộng đồng rộng hơn…

     Bản Dự thảo được đăng tải trên website: mekongcitizen.org/EIA để lấy ý kiến phản hồi đến hết ngày 31/10/2016.

 

Đinh Hương

Thống kê

Lượt truy cập: 2501586