--%>

     Sau khi nhận được thông tin một số báo đăng bài về việc quản lý phế liệu nhập khẩu vẫn chờ Bộ TN&MT ban hành Thông tư sửa đổi, Thông quan phế liệu nhập khẩu “tắc” vì trên nóng dưới lạnh, để nhân dân và doanh nghiệp kịp thời có thông tin một cách đầy đủ, chính xác, Tổng cục Môi trường - Bộ TN&MT cung cấp đầy đủ thông tin về vấn đề này như sau:​​

​1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019 và Công văn số 1036/VPCP-TH ngày 1/2/2019 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu, Bộ TN&MT đã chủ động và thực hiện một cách nghiêm túc:

- Bộ TN&MT đã có Công văn số 618/BTNMT-TCMT ngày 12/2/2019 gửi Sở TN&MT trường các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 và của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1036/VPCP-TH ngày 1/2/2019 không trực tiếp tham gia kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu tải cảng.

- Bộ đã chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp rà soát, xây dựng quy định về quản lý chất lượng phế liệu nhập khẩu và thông quan phế liệu nhập khẩu trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật BVMT theo hướng thay đổi phương thức kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu theo hướng chủ động phòng ngừa từ xa việc nhập khẩu phế liệu và kiểm soát chặt chẽ để tránh việc lợi dụng đưa phế liệu không đáp ứng yêu cầu về BVMT vào nước ta, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” tuân thủ các yêu cầu pháp luật hiện hành trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP nêu trên theo đó Sở TN&MT không tiến hành trực tiếp việc kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu. Nghị định hiện nay đã được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành.

- Trong khi Nghị định nêu trên chưa được ký ban hành, nhằm kịp thời thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 và Công văn số 1036/VPCP-TH ngày 1/2/2019 nêu trên, trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật bao gồm: Quy định pháp luật về BVMT, hải quan, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiêu chuẩn quy chuẩn, ngoại thương… Theo đó, Bộ TN&MT đang tích cực sửa đổi Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT  theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đảm bảo tính thống nhất, tuân thủ đúng các quy định, trình tự của pháp luật hiện hành, theo đó Thông tư sẽ được rà soát và chỉnh sửa theo hướng Sở TN&MT không tiến hành trực tiếp việc kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu.

- Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2019 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1036/VPCP-TH ngày 1/2/2019 và yêu cầu của Bộ TN&MT tại Công văn số 618/BTNMT-TCMT ngày 12/2/2019, hiện nay theo báo cáo của các Sở TN&MT nơi có cơ sở sản xuất nhập khẩu phế liệu về làm nguyên liệu sản xuất, Sở TN&MT đã không trực tiếp thực hiện việc kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu tại các cảng nhập khẩu và việc thông quan phế liệu nhập khẩu diễn ra bình thường.

2. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 7/8/2018, Bộ TN&MT đã có Công văn số 4418/BTNMT-CNTT ngày 16/8/2018 gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và các Sở TN&MT đề nghị công khai kết quả cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi là Giấy xác nhận) thuộc thẩm quyền của địa phương trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ TN&MT và Cổng thông tin Một cửa quốc gia.

     Đến nay, Bộ TN&MT và các địa phương đã cập nhật đầy đủ và thường xuyên, liên tục thông tin về các Giấy xác nhận của tổ chức, cá nhân được cấp lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ TN&MT và Cổng thông tin Một cửa quốc gia. Từ tháng 8/2018, các Thủ tục hành chính liên quan đến cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã được vận hành theo Cơ chế Một cửa quốc gia, các Giấy xác nhận tính từ thời điểm này được Bộ TTN&MT xử lý và theo phương thức điện tử đồng thời công khai đầy đủ thông tin trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia theo đúng quy định.

     Do đó, thông tin về việc không kịp thời cập nhật Danh sách tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận đủ điều kiện BVMT trong nhập khẩu phế liệu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ TN&MT và Cổng thông tin một cửa quốc gia mà một số báo đưa tin là không đúng. Bộ TN&MT xin gửi thông tin chính thức tới quý cơ quan báo chí, doanh nghiệp và nhân dân.

 

Hồng Cẩm

Thống kê

Lượt truy cập: 2501762